A DaVinci kód

 

Bevezető

Dan Brown „A DaVinci kód” című regénye nagy botrányokat keltett és vitákat szított szerte a világon. Több olyan kérdést vetett fel, amelyre ott van a válasz az orrunk előtt a Szentírásban, tehát a kérdések fölöslegesek, a regény állításai pedig hamisak. Itt az ideje, hogy egyszer s mindenkorra véget vessünk a vitáknak és megvizsgáljuk az egész könyvet a Biblia szemszögéből.

 

 

A regény állításai:

A „DaVinci kód” című regény tézis-regény. Felállít egy hamis tételt, majd érvek sorozata következik, amely a tételt akarja alátámasztani. Ez a tétel pedig nem más, minthogy a kereszténység hamis alapokra épül, s hogy Jézus igazából egy kéjsóvár és hazug ember volt. Ezt azzal a hipotézissel próbálja alátámasztani, hogy Jézus feleségül vette Mária Magdolnát, aki maga a Szent Grál.

 

Kicsoda Jézus?

A könyv szerint Jézus csak egy közönséges ember volt, akit a Niceai-Zsinaton avattak Isten Fiává. Mit mond erről maga Isten? Mit mond Jézusról az Atya? „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Máté 3:17) Jézus tanítványai, hogyan vélekedtek mesterükről? „Erre megkérdezte őket: Ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: Te vagy a Messiás, az élő Istennek Fia!” (Máté16:15-16) Jézus tehát az Istennek Fia, s ezt nem a Niceai-Zsinaton döntötték el, mint ahogy azt a könyv állítja!

 

Mi a feladata Jézusnak?

Miért küldte el Isten a saját fiát ebbe a romlott és gonosz világba? „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen”! Jézus maga is megmondja jövetelének célját: „Azért jöttem a világba, hogy világosság legyek, hogy mindaz, aki hisz bennem, sötétségben ne maradjon. ... Mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot.” (János 12:46-47) Még Jézus ellenségei is tanúságot tesznek Jézus küldetéséről. Például Kajafás, a főpap. „Ti nem tudtok semmit! Arra nem gondoltok, hogy jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, mint ha az egész nemzet elvész. Ezt pedig nem magától mondta, hanem főpap lévén abban az esztendőben megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nem csak egy nemzetért, hanem hogy az Isten szétszórt gyermekeit egybegyűjtse.” (János 11:49-53)

 

Jézus házassága és gyermekei

Jézus pedig valóban eljegyezte magát, de nem Mária Magdolnával, hanem az Egyházzal, az Eklézsiával. Mi pedig azzal, hogy elfogadtuk Jézus Krisztus szabadítását, szintén az Atya gyermekei lettünk.

 

A Szent-Grál

Dan Brown egy dolgot figyelmen kívül hagyott, amikor azt állította, hogy a Szent-Grál Mária Magdolna. Azt, hogy a Grál keresői (Artúr király és a kerek asztal lovagjai) Mária Magdolna iránti tiszteletüket akarták leróni a Grál keresésével. Úgy látszik, Mr. Brown nem ismeri eléggé az „Artúr király és a kerek asztal lovagjai” című kelta mondakört. Parszifál lovag története egyértelműen leszögezi, hogy a Szent-Grál egy kehely - nem pedig Mária Magdolna -, amelyből Krisztus ivott az utolsó vacsorán, és amelyben felfogták a kereszten kicsorduló vérét!

  

Összegzés:

Dan Brown regénye a DaVinci kód tézisregény, amely egy hamisnak bizonyuló tételt próbál igazolni. Jézus azonban bizonyítottan Isten Szent Fia mind a mai napig! Kétezer évvel ezelőtt a földre jött, hogy megváltsa a világot, ezért kereszthalált kellett elszenvednie; de harmadnapon feltámadt a halálból. Meghagyta a tanítványainak, hogy hirdessenek a világnak bűnbánatot és megtérést az ő nevében. Ezáltal jött létre az Egyház. Jézus Menyasszonya az Eklézsia, amit olyan Krisztusi emberek alkotnak, akik a Mennyei Atyának gyermekeivé lettek.

Még egy dolog: ...mert ha ez a terv vagy mű emberektől van, elenyészik. Ha azonban Istentől van, nem ronthatjátok le!” (Ap.csel.5:38) Ez a mű több mint 2000 éve áll, és örökké állni fog; hála a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak!

ÁMEN

 

 

Írta: Kulcsár Dávid Richárd

2. osztályos gimnáziumi tanuló