Menora

Fóti Atyafiak Krisztusi Közössége

2151-Fót. Vas Gereben u. 23.

T:+36-30/22-303-77

1999. június 11-én alakult meg a „Fóti Atyafiak Közössége”. Az Úr hívta létre, hogy vallás és dogma mentes követőket toborozzon általa. Speciális célja: Teljes-Magyarország lelki ébredése, szellemi felemelkedése, a világ számára példaadó Krisztusi nemzet kiformálása. 

Az elnevezésről

Az „atyafiság” a régi magyar nyelvben a testvér szó szinonimája volt. A közeli, rokoni összetartozásnak azonban egy mélyebb, lelki rétegére utal. Nem csak a rokonság fokát jelöli meg, hanem kifejezi az összetartozás legmélyebb szeretet-jellegét is. Utal a Mennyei Atya és a Megváltó Fiú isteni, szent szeretet-kapcsolatára. Az atyafiság a testvériségnek nem elsősorban testi, hanem szellemi összetartozására utal. Tömör értelmezés szerint: Atyafiak = Ugyanazon Mennyei Atyának Fiai.

Ezért tehát Szent Atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyeljetek, a mi hitvallásunknak apostolára és főpapjára, Jézus Krisztusra. (Zsid.3:1)

Az Atyafiúi szeretetről pedig nem is szükséges írnom nektek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt gyakoroljátok is azt mindazon Atyafiak iránt, akik egész Maczedóniában vannak. (1.Thess.4:9)

Mikor tehát Jeruzsálembe értünk, örömmel fogadtak minket az Atyafiak. (Csel.21:17)

 

***

Alapkövek

 

Három alapigére helyeztük közösségünk teológiáját, mely meghatározza az Atya a Fiú és a Szent Szellem (Szentlélek) kapcsolatát. Az első Jézus Krisztust állítja az Isteni Hármas középpontjába. Kijelenti, hogy a Fiú fel van ruházva az összes isteni képességgel és tulajdonsággal. Kijelenti, hogy a Fiú ezeket a tulajdonságokat - az Atyával és a Szellemmel ellentétben - emberi testben hordozza immár.

Mert Őbenne lakik az Istenségnek egész teljessége testben (Kol.2:9)

*

A második igerész azt állítja, hogy az Atya nem önmagát helyezi az imádat és dicsőítés középpontjába, hanem megváltó Fiát. Ő maga is példát mutat ebben, hiszen Ő is Jézust dicsőíti!

Felelt Jézus: Ha én dicsőítem magam, az én dicsőségem semmi: az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek. (Ján.8:54)

*

A harmadik igehely megmutatja, hogy a Szent Szellem (Szentlélek) minden erejét és bölcsességét a Krisztustól kapja. Ezért minden tevékenysége a Krisztus dicsőítését szolgálja. (Erről lehet felismerni, hogy egy gyülekezetben a Szent Szellem van-e jelen, vagy valami más megtévesztően hasonlóan működő vallásos vagy okkult szellem!!!)

De mikor eljön az Igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. (Ján.16:13)

 

(Ajánlott irodalom: Paul Thigpen - Gyehenna „Jehova Tanúi, Karizmatikusok, Pünkösdiek, New Agesek”

Frank és Ida Mae Hammond: Disznók a szalonban. Igehelyek még: Ján.14:6, Ján.1:18, Ján.14:9, Ján.7:38-39, Ján.20:22)

 

 

***

 

Működési irányelveink

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjen, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban; akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal művelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak. A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek; áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt műveled, élő szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. (Róm.12:1-21.) Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek; Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. (1.Péter1:22)

 

 

***

 

!!! Hét kiáltás !!!

A Fóti Atyafiak Közösségének hét üzenete minden Krisztusi Közösséghez és minden Krisztusi Emberhez!

 

1.

Az Úr Jézus Krisztus hamarosan visszajön, és magával viszi az övéit. Ennek időpontja a világot tolvajként éri, a hívők azonban felkészültek lehetnek, mert idejében kijelentést kapnak róla a Isten szolgáitól. „Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal szólítására, Isten harsonájának felzendülésére az Úr maga száll le a mennyből. Először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik akkor élünk elragadtatunk velük együtt a felhőkön keresztül a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezzel a tanítással! Ami az időt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondogatják: Béke és Biztonság, akkor éri őket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra. De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg benneteket. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok.” (1.Tessz.4:15)

 

2.

Az Úr Jézus Krisztus csak a Víz és Szentlélek által megkeresztelkedett hívőket viszi magával. Ezért tanácsolja, hogy a hátralévő időben mindenki keresztelkedjék meg bemerítő vízkeresztség által az Ő szolgáinál és Szentlélek által személyesen az Úrtól.

Erre Jézus azt mondta:“Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem születik újjá víz és Szentlélek által, az nem fog bemenni az Isten Országába! (Jn.3:5)

 

3.

Sajnos az Úr Jézus Krisztusban hívőknek is csak a fele megy akkor az Úrhoz!

„A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! - Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket.” (Mt.25:1)

 

4.

A kereszténység másik fele itt marad a földön, és át kell élnie az emberiség történelmének az egész földre kiterjedő, legnagyobb nyomorúságát. Ez globális természeti katasztrófákat, halálos járványokat, atomháborúkat és az Antikrisztus általi zsidó és keresztényirtást jelenti. Lásd a Jelenések Könyvének részletes leírását.

„Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha többé.” (Mt.24:21)

 

5.

A mennyei olaj, amit gyűjteni kell, az Úrnak természetfeletti kenete, melyet a Szentlélek szolgáltat ki olyan „Krisztusi Olajárusok” szolgálata által, akiket erre Isten elhívott. Imádkozzatok értük és keressétek őket!

 „Egy színarany mécstartót látok. A tetején olajtartó van, meg hét mécses, és hét égő a mécsesek számára, amelyek rajta vannak. Mellette két Olajfa van, az egyik jobbról, a másik meg balról.” (Zak.4:2-3)

„Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld Urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz tör elő a szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia.” (Jel.11:4)

 

6.

Mindig az Atyához imádkozzatok Jézus Krisztus nevében! Csak Ő a közbenjáró!!!

„Hiszen egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus!” (1.Tim.2:5)

„Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (Ap.Csel.4:12)

 

7.

A Krisztusiak szánják oda magukat ima, böjt és virrasztások által az Úr szolgálatára, Akinek a legfőbb célja, hogy minél több hitetlen és vallásos ember Isten felé forduljon, megmeneküljön a nagy nyomorúság elől, és örökké éljen Isten Országában!!!

„Nem kívánom Én a bűnös ember halálát - így szól az én Istenem, az Úr -, hanem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen!” (Ez.18:23)

 

 

***

 

Barátaim!

 Isten mindenkinek adott legalább egy - de inkább több - képességet, tehetséget, azaz tálentumot! Anyagit, lelkit, szellemit. Mindabból, amit Tőle kaptál, szolgálj Neki!

Ha valamilyen más szolgálat adatott nekünk, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: A tanító az oktatásban, a buzdító a lelkesítésben; az adakozó szerénységgel, az elöljáró szorgalommal, a könyörülő pedig vidáman. (Róm.12:7)

Különleges lehetőség a módosabb emberek számára Isten Munkájának anyagi támogatása!

E világ gazdagjait pedig figyelmeztesd, hogy ne legyenek büszkék, és reményüket ne a bizonytalan vagyonba helyezzék! Hanem az Istenbe, Aki bőségesen megadott mindent a megélhetéshez. Tegyenek jót; legyenek gazdagok a jótettekben is! Szívesen és együttérzéssel adakozzanak! Így stabil alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerhetik az Igaz Életet. (1.Tim.6:17)

 Kérlek Benneteket, hogy akit az Úr indít és jószívvel tud adni, segítse munkánkat és közös céljainkat adományaival! Aki nem így ad, inkább ne tegye; mert sem Neki nem lesz épülésére, sem a mi szolgálatunknak nem lesz hasznára!!!

Úgy adj az Úrnak, ahogy Ő ad neked, adakozó jókedvvel, tehetséged szerint! Mert az Úr megfizeti neked: Hétszer annyit ad vissza! (Sir.35:9)

 

Adományaitokat az

16200230-10006162-00000000

számlaszámra küldjétek:

 

Vissza a Főoldalra

***