Jézus Krisztus  

 

*** 

 

Krisztus története a "Kezdet"-től az Isteni teremtés első napjáig

 

Ajánlás:

Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy betekintettem a Krisztus titkába, amelyről régebben nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a Szellem a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. (Ef.3:4)

 Szeretném megosztani azokat a gondolatokat, amelyekre az elmúlt néhány évben jutottam a világmindenség szellemtörténetét kutatva. Nem vagyok filozófus, sem iskolázott teológus. Amit találtam, ahhoz Istennek Szent Szelleme vezetett. Szeretnék azonban minden olvasót figyelmeztetni, hogy a megtalált "valóságok" közti egyes hiányzó történeti láncszemeket saját szellemi tapasztalataim alapján egészítettem ki. Remélem azonban, hogy ennek ellenére segítségedre lesz mindez, hogy megismerhesd a legbölcsebb, leghatalmasabb, legszeretetreméltóbb személyt, az Örökkévaló Szellemet, Ábrahám, Izsák és Jákób Istenét, aki az emberiség körében Jahve néven jelentette ki magát, akit az Őt tisztelők "Mennyei Atyának" szólítanak. E megismerés egyetlen legális szellemi útja azonban csak az Ő fia, a Messiás, a Názáret városából való Jézus Krisztus.

Senki sem juthat el az Atyához, csak én általam. (Jn.14:6)

Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. (Jn.10:1)

... Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. (Jn.10:9)

Az örök élet elnyerésének alapja Isten megismerése; azaz a RÓLA való információszerzés, a BENNE való hit, majd a VELE való személyes kapcsolatfelvétel és tartás!

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Ján.17:3)

 

 

***

 

A kezdet

 

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. (1.Móz.1:1)

 Ez a "kezdetben" nemcsak az emberiség által számolt világtörténelmi korszak elejére, hanem a szellemi és anyagi világ megteremtésének kezdeti időszakára utal. E kor kiindulópontján még csak egyetlen szellemi valóság létezett, az Örökkévaló-Szellem, Isten.

“Én vagyok az alfa és az ómega; a kezdet és a vég” - mondja az Úr, az Isten, aki van, aki mindig volt és aki el fog jönni; a Mindenható. (Jel.1.8)

Aionokkal ezelőtt az Örökkévaló-Szellem szívében, (akinek alaptermészete a Tűz) fellángolt a Szeretet.

Mert a mi Istenünk olyan, mint az emésztő tűz. (Zsid.12:29) Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten maga a szeretet. (1.Jn.4:8)

Ez belülről hatalmassá s feszítővé fokozódott. Ekkor megszólalt s kibocsájtotta az Ő igéjét. A szívéből eredő, de a száján keresztül kiáradó beszéd (teremtő szellemi-energiával teli valóságos hangrezgés) létrehozott egy Tőle különálló szellemi valóságot, egy másik személyt. Ez volt az ős-szülés; minden szülés és születések őstípusa. Minthogy Őbelőle állt elő, ily módon beszéd által szülte Önmagából. Ez a másik személy azonban mégsem volt teljesen új teremtmény, mert az Atya-Isten személyiségének bensejében az örökkévalóság óta létezett.

Már a kezdetben is létezett az Ige. Az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő volt kezdetben Istennél. Minden Őáltala lett, nélküle semmi sem jött létre. (Jn.1:1)

A kibocsájtott beszéd által saját, legbensőbb lényegét közölte: Szeretetét, bölcsességét, dicsőségét, erejét és hatalmát. Így ez a másik, önálló szabad akarattal rendelkező személy mindenben az Ő képmása.

Az Istent soha senki nem látta; az egyetlen szülött Fiú, - aki az Atya szívéhez nagyon közel áll - az jelentette ki Őt. (Ján.1:18)

Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény előtt született. (Kol.1:15)

Tökéletes egységben, szeretetben és harmóniában éltek együtt, s mert az Örökkévaló-Szellem első és egyszülött fia Ő, aki beszéd által állt elő; az Örökkévaló-Beszéd = Örökkévaló-Ige nevet kapta. Lényének alaptermészete; az isteni hangrezgés teremtő erejének birtoklása. Az Atya önmagából oly mértékben felruházta bölcsességgel, igazsággal és élettel, hogy a Fiú maga lett a Bölcsesség, az Igazság és az Élet.

Monda neki Jézus: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet" (Ján.14:6)

Az Atya kinyilatkoztatta Neki, hogy világokat fognak együtt teremteni. A közös tervezés folyamata után minden az Örökkévaló-Ige, azaz a Fiú teremtő beszéde által jött létre. (A kvantumfizika és rezgéselmélet alátámasztja az anyag létrejöttének ezt a lehetséges módját.)

Mert általa teremtett (az Atya) mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat; a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. (Kol.1:16)

Megteremtették az egeket (a szellemi dimenziók rétegeit), a bolygókat és a földet; majd benépesítették szellemi teremtményekkel. (Pl. angyali rendek: Kerubok, Szeráfok, Ofanok, Angeloszok.) Ezek közül szellemtesti felépítésükben csak az angyalok hasonlítanak Isten és a majdani ember formai megjelenésére. Törzs, két kar, két láb, fejforma stb.

Van érzéki (fizikailag érzékelhető,) test, van szellemi test is. (1.Kor.15:44)

Ezek tökéletes, szintén szuverén akaratú teremtmények, a világmindenség kormányzói és lakói; hatalmukban mégis annyiban korlátozottabbak a Fiúnál, hogy közvetlenül nem látnak bele az Atya gondolataiba és szívébe, csak beszédéből és cselekedeteiből ismerik. A földnek és az univerzumnak ekkor még más arculata volt. Mindent áthatott Isten Szelleme. Semmilyen anyag nem volt "romlandó és rothadandó" (Az anyag nem volt még a lebomlási átok-törvénynek alávetve.) Minden élt, mert az anyag elemi szerkezetét átitatta az Élet-Szelleme. (Isten csak a mennyei lázadás után vonta ki szellemét az anyagból és emelte fel a magasabb régiókba. Az anyagot azóta szellemi lények által irányított erkölcsi, fizikai, kémiai és biológiai törvények tartják fenn és működtetik. A teremtett földi lények közül az elvont, fogalmi szóképalkotásra és önálló erkölcsi döntésre képes isteni szellemiség csak az ember sajátossága maradt!)

 

 

***

 

Top Secret, avagy a titkos feladat.

 

Az Atya az Ő dicsőségéből, hatalmából, bölcsességéből és erejéből minden szellemi lényt bőven ellátott. Az Örökkévaló Igének azonban érzékelhetően nagyobb ajándékot (kenetet) adott.

Szeretted az igazságot, gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel Isten, a te Istened, az öröm olajával, felettébb (sokkal jobban) mint társaidat. (Zsolt. 45:8)

Az "Igét" egy különlegesen nagy és nehéz feladatra választotta ki, melyről nem adott tájékoztatást senkinek (akkor még az Egyszülött Igének sem). A nagyobb áldással is azért ruházta fel, hogy alkalmassá tegye "A FELADAT"-ra. Ezt a plussz erővel és dicsőséggel való ellátást, feladatra való alkalmassátételt FELKENÉS-nek nevezte. Különleges megbízatása révén az Ige megkapta a Felkent címet is (héberben: Messiás - görögben: Krisztus).

A főangyalok közül a Fények Világának Kormányzója, Lucifer önmaga bölcsességétől és tökéletes szépségétől felfuvalkodva megirigyelte a Felkent Ige (Messiás) szellemi pozícióját. Mivel nem ismerte az Isten jellemének Szeretet-Igazság természetét, irígy gőgjében elvetette az Atya iránti bizalmát és létrejött a szívében a világmindenség első hazugsága. Irígység és beteges büszkeség által indíttatva az Atyát igazságtalannak, személyválogatónak, zsarnoknak, hazugnak titulálta. Rágalmaival megkereste a szellemi lényeket, azoknak egyharmadában bizalmatlanságot ébresztett, mellyel megosztást okozott. Lucifer ezért kapta a Sátán = Ellenszegülő nevet, és a Hazugság Atyja melléknevet.

Tökéletes voltál teremtésed napjától addig, amíg gonoszságot nem találtam benned. Kiterjedt kereskedést folytattál; közben gonoszsággal telt meg bensőd és vétkeztél. Levetettelek az istenek hegyéről, és az oltalmazó kerub a tüzes kövek közé, romlásba taszított. Szépséged miatt szíved felfuvalkodott. Ékességeddel tönkretetted bölcsességedet. (Ez.28:14)

Lucifer az Atya hatalmának megdöntése érdekében esküvel megerősített szövetségre lépett a lázadókkal. A mennyeknek (szellemi dimenzióknak) egy másik szférájába költözve létrehozta autonóm uralmát, melyben minden imádat középpontjába önmagát helyezte. Elbizakodottságában úgy gondolta, elég sok időt töltött a Szent mellett és minden ismeretet elsajátított Tőle. Illegálisan betekintett a teremtés további menetének terveibe is. Tudta melyik mintabolygón (Föld) és mikor akarja az Örökkévaló az Istenhez hasonlatos emberi lényt megteremteni. Ellopta az ember archeotípusának "tervrajzát", azzal a szándékkal, hogy ő előbb odamegy, megvalósítja, erőszakkal imádtatja magát, uralkodik felettük, majd benépesíti velük az univerzumot. A megvalósításig nem is sejtette, hogy információi és tudása végzetesen hiányosak. A Krisztus titkából, a "Feladat"-ból pedig semmit sem ismert; mégis úgy gondolta, hogy annak az ő terveihez nincs köze, azokat meg nem hiúsíthatja.

Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az Isten tárja fel előttünk az ajtót, hogy beszélhessünk, s a Krisztus titkát, ami miatt bilincsbe vertek, kinyilváníthassam, úgy ahogyan nekem beszélnem kell. (Kol.4:3)

A szellemi lények feszülten figyeltek, vajon igaz-e a Sátán állítása. Úgy gondolták, ha a a Szent az erő pozíciójából megsemmisíti a lázadókat, valóban zsarnok. De nem tette, sőt további szabad mozgást engedélyezett; hadd bizonyítsák autonóm életük alkalmasságát és létjogosultságát. Önként elhagyott szellemi pozíciójukból azonban a bizonyítási eljárás idejére felmentette őket. Ennek következtében azonban több negatív valóság állt elő. Pl: A fények világában Lucifer lázadása létrehozta a sötétséget. A szellemi sötétség ugyanis nem a világosság hiánya, hanem önálló szellemi realitás. A lázadók nem számítottak arra sem, hogy aki eltávozik az Atyától, az élet forrásától különül el; így abba a döbbenetes helyzetbe kerültek, hogy bár halhatatlan lénynek voltak teremtve, szellemtestük lassú elöregedésnek indult. Ez a folyamat már évezredek óta tart, így lettek a leggyönyörűbb teremtményekből a legrútabb lényekké. Sátánnak és a lázadó angyaloknak életerejük szintentartásához is isteni életerőre van szükségük. Mivel ezt többé már nem kaphatták meg sem az Atyától sem a Messiástól, nem volt más lehetőségük a túléléshez, mint az egymás és Isten angyalai ellen folytatott állandó harcok áldozatainak életerejéből (Zoé). (Ma már nagyrészt a kárhozat által az alvilágba juttatott, isteni eredetű emberi lelkekből "energiavámpír" módjára táplálkoznak!!!)

Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségetek, a Sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el! (1.Pét.5:8)

Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol pedig azokat, akik vétkeznek. (Jób.24:19)

“Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai." (Jel.1:17)

"Kőszikla vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt." (Mt.16:18)

A halál és az alvilág is visszaadta halottait, és mindenki fölött ítéletet tartottak a tettei alapján. (Jel.20:13)

Minthogy a "pártütők" a szférák különböző szintjein elterjedtek, az Atya kénytelen volt visszavonni az egek egy részéből és az anyagból az Ő mindent átható Szellemét; hiszen nem érintkezhet (nem vállalhat közösséget) semmi olyan dologgal, ami a bűnnel és a lázadással kapcsolatos. A bűn, az Isten törvényeivel való szembeszegülés; az Istennek pedig minden törvénye a szeretetből született. Tehát a bűn egyenlő a szeretetlenséggel, illetve a szeretetnek való ellenszegüléssel. A puszta anyag éltető szellem hiányában azonnal lassú lebomlásnak indult.

A szellem az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim szellem és élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek. (Jn.6:63)

(Ezért mondja az Ige a Teremtés Könyvének elején, hogy "sötétség burkolta a mélységeket és Istennek Szelleme lebegett a vizek felett". Tehát a Szent Szellem a víztömegektől és sötétségtől már elkülönülve, a "hatnapos" teremtésre felkészülve jelenik majd meg.)

 

 

***

 

Star Wars - Csillagok Háborúja

(Isten Szellemfiait Csillagoknak is nevezi a Szentírás)

 

Térjünk vissza a mennyei lázadás idejére és néhány fontos részletre. Hosszú (valószínűleg évmilliós) korszak következett, melyről egyenlőre igen keveset tudunk. A szellemi lények ekkorra már benépesítették a galaxisokat, a bolygók között könnyedén közlekedtek, civilizációkat, kultúrákat hoztak létre, és élték a maguk társadalmi életét. A lázadás után az elpártolt szellemi rendek: "Fejedelemségek, Hatalmak és Trónok" állandó háborúban álltak Isten Uralmi Rendjével és egymással is. Sátán az általa választott társakkal a Föld bolygóra költözött és "megszerzett" ismeretei alapján megkezdte a teremtést. Minthogy az "Aranykorban"(a szakadás előtt) sokáig tartózkodott az Atya mellett, ellopta a földi növény és állatvilág, valamint az ember teremtési tervét. Nem sejtette, hogy Isten -az Ő előrelátásából fakadóan- próbatételképpen hagyta hozzáférni a tervek egy részéhez.

A Sátán és angyalai tehát (még a Nagy Háború előtt) növényeket, állatokat, sőt "emberfélét", humanoidot is teremtettek a földön. (Dinoszauruszok eredete és kora) Ekkor azonban rájött, hogy mégsem ismeri a Bölcs Isten minden titkát, ugyanis ezen teremtmények korcsok, selejtesek lettek. Amit például embernek akart teremteni, nem más mint a ma "Ufonauta" néven közismert humanoid lény. Ezek alapvetően hazug és gonosz szándékú teremtmények, mivel a Sátán az Isteni teremtési elvet utánozva, saját gonossz szellemét lehellte beléjük. Az anyag és ördögi szellem találkozásából új "minőség", a démoni lélek jött létre. (A humanoidok rendkívül nagy problémákkal küzdenek, nemcsak esztétikai megjelenésük miatt, de például a szaporodáshoz szükséges genetikai kódjaik is hibásak. Ezért rabolnak el időnként embereket, "tudományos analízis céljára".) A humanoidok halandó lények. Haláluk után megmaradó, testetlen démoni lelkük fő célja; testbe, elsősorban emberi testbe költözni. Megtalálhatóak az alvilágban, mint az ördög szolgálói, de a felszínen is tartózkodnak. Lakott helyeken is sűrűn előfordulnak, ám jobban kedvelik az ehagyatott, lehetőleg víztől távoli helyeket. (Az első, majd a Noé-i vízözön emléke miatt írtóznak a víztől. E két kataklizmában pusztult el a többségük.)

Tehát miután Lucifer a lázadók között intergalaktikus hatalmi prioritáshoz jutott, rémuralmi látszategységet hozott létre az Atya Királyságának megdöntésére. Totális háborút szervezett, melyet ő maga a háttérből irányított, uralmának akkori központjáról, a mai földbolygóról. A Nagy Háború vége felé Sátán az első vízözön elől (Ez az első vízözön nem azonos a Noé-féle vízözönnel.) humanoidjaival együtt a földkéreg alá rejtőzött és itt tartózkodtak, a föld belsejében erre a célra kialakított üregrendszerben, egészen a szárazföld előbukkanásáig, a harmadik teremtési napig. (Később részben más bolygókra mentette át őket. Pl: Hold) Máig megtartotta ezt a helyet egyik fő bázisának, amelyet azóta hatalmas föld alatti birodalommá, alvilággá formált. (Az Ádámi embertípus megteremtése és bukása óta ezt használja az elkárhozott emberi lelkek gyűjtőhelyének.) A pokol többszintes, hatalmas, földalatti üregbirodalmának folyamatos bővítését, a kőzetek megolvasztásával, azoknak vulkánok általi felszínrelökésével végzi mind a mai napig; természeti jelenségnek álcázva a pusztító kitöréseket. Másik bázisa a "Második Ég", másnéven: Sátán Királysága (Ez a legalsó szellemi szféra). A kettő közötti rejtett közlekedését (a vulkánhoz hasonlóan egy másik, szintén természeti csapásnak elfogadtatott jelenségben) forgószelekben oldja meg mind ő, mind gonosz társai. Pl: Tornádó, Hurrikán, Tájfun, stb... A föld különleges parajelenségeinek ismert színhelyein találhatóak a lejáratok, a Pokol Kapui. (Pl: Bermuda Háromszög) A humanoidok magasfokú technikai ismereteket kaptak tőle. Pl: antigravitációs repülési technika; így könnyedén közlekednek a világűrben. (Az elmúlt évtizedekben kapcsolatba léptek a föld vezető nagyhatalmainak kormányaival. Megfélemlített szolgákként terjesztik Lucifer propagandáját; hogy ők "csak egy fejlettebb civilizáció lakói, akik az emberiséget akarják megmenteni az önpusztítástól", megbízójukról azonban megsemmisítés terhe mellett mélyen hallgatnak !!!)

Visszatérve a Nagy Háborúra; az Atya kinevezte a "Messiást" a Mennyei Hadsereg Tábornokának, így megkapta a "Seregek Ura" címet is. Vezetésével sikeresen visszaverték a támadást. A háború következtében a bolygók többsége elnéptelenedett. Ekkor sötétség borult az Univerzumra. (A föld az első vízözön által lett megítélve.) Ezzel a képpel indul a Szentírásbeli Isteni teremtés leírása.

A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten Szelleme lebegett a vizek fölött. (Ter.1:2)

 

***

Innen kezdődik a Jahvei-Messiási "hatnapos" teremtés leírása és a

Zsidó-Keresztény kinyilatkoztatás:

A SZENTÍRÁS

***