next up previous index

2. rész

A vallások összemosásának kísérlete (szinkretizmus)  szintén jellemzi a New Age  mozgalmát. Az ókori és a keleti vallások,  valamint a sámánizmus  és boszorkányság  elemeinek újjáélesztése esetenként a keresztény kultusszal való keverése nem ismeretlen elõttünk (pl. reiki).  Ezzel kapcsolatba hozható részt olvashatunk a Második Törvénykönyvben:

Amikor az Úr, a te Istened majd elpusztítja elõtted a népeket, amelyeknek a földjére nemsokára bevonulsz, hogy kiûzd õket onnan, amikor már kiûzted õket onnan s letelepedsz földjükön, akkor vigyázz, nehogy tõrbe essél, mikor már elpusztultak elõled, nehogy a nyomukba lépj. Ne érdeklõdj isteneik iránt ilyesmiket kérdezve: "Hogyan részesítették ezek a népek tiszteletben isteneiket? Szeretném utánozni õket!" Azt az Úr a te Istened (tiszteletére) nem szabad tenned. Mert a te Istened szemében utálat tárgya és gyûlöletes, hisz még fiaikat és lányaikat is elégették isteneiknek.

MTörv 12,29-31 

Az idegen szellemiséggel való keveredés, az álbölcsességek  beengedésének kísértése a az ókori zsidóságot, a korai keresztényeket (lásd a gnosztikus eretnekségekkel  kapcsolatos harcok), és korunk emberét (a New Age  kapcsán) egyarán veszélyezteti. Erre is vonatkozhat Izajás figyelmeztetése:

Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget  világosságnak teszik meg s a világosságot sötétségnek, ami keserû azt édesnek, az édeset meg keserûnek.

Iz 5,20 

A New Age világában gyakorta valóban meggyõzõ erõvel ható parafenoménekkel,  csodagyógyítókkal, jövendõmondókkal  találkozunk akiknek ténykedésére természettudományos magyarázatot esetleg nem találunk. Mózes is találkozott már ilyenekkel. Az egyiptomi hét csapás leírásánál azt olvashatjuk, hogy az elsõ három jelet (a bot kígyóvá változtatása, a víz vérré változtatása, a békák nagy tömegének megjelenése) követõen:

... a fáraó hívatta a tudósokat és varázslókat,  s az egyiptomi varázslók ugyanazt a jelet mutatták tudományukkal.

Kiv 7,11,22  Kiv 8,3 

Csak a harmadik csapás után, amikor a föld pora szúnyogokká változott, derült ki, hogy erre már nem képesek. Belátták, hogy maguknál nagyobb erõvel állnak szemben és a fáraó elõtt is kijelentették:

ez az Isten ujja.

Kiv 8,15 

Az ellenfél csodatevõ képessége   tehát évezredekkel korábban sem volt ismeretlen jelenség. A Második Törvénykönyvben ezzel kapcsolatban egyértelmû szabályt olvashatunk. A csodatévõ is csak akkor követendõ, ha az egyetlen igaz Isten hitével nem áll szemben. Ellenkezõ esetben hamis próféta:  

Ha próféta vagy álomlátó támad körödben s jelt mutat vagy csodát tesz elõtted, és a jel vagy csoda, amelyet mutat, megvalósul, közben azonban azt mondja: kövessünk más isteneket! - olyanokat, akiket nem ismersz -, s imádjuk õket, ne hallgass az ilyen próféta vagy álomlátó szavára. Mert az Úr, a te Istened próbára fog tenni, hogy megtudja: csakugyan szívetek, lelketek mélyébõl szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, õt féljétek, parancsait tartsátok meg, az õ szavára hallgassatok, õt imádjátok és õhozzá ragaszkodjatok! Az ilyen prófétának vagy álomlátónak pedig meg kell halnia, mert lázadást hirdet az Úr, a te Istened ellen, aki kihozott Egyiptom földjérõl és kiszabadított a szolgaság házából, s le akar téríteni arról az útról, amelyen az Úrnak, a te Istenednek parancsára járnod kell. Irtsd ki ami gonosz a körödbõl!

MTörv 13,2-6 

Egyiptomot hanyatlása korában Izajás szerint mégsem menthette meg varázslóinak  tudása: 

És megtörik Egyiptomnak a lelke bensejében, minden tervét felforgatom. Ezért bálványaikat  és varázslóikat kérdezik meg, a holtak szellemeit  és a jövendõmondókat.  ... Nos, hol vannak most a bölcseid? Álljanak elõ és mondják meg: Mit határozott a Seregek Ura Egyiptom felõl? ... Az Úr elárasztotta õket a szédelgés szellemével. Így Egyiptom olyan tántorgó lett vállalkozásaiban, mint ahogy a részeg tántorog okádékában. Ezért Egyiptom nem vihet végbe semmit sem, hiába próbálja akár a fej, akár a farok, akár a pálma, akár a káka.

Iz 19,3-15 

Késõbb a gyõzhetetlennek hitt Babilon  is elbukott:

... és nem segítenek varázsigéid,  sem a hathatósnak hitt igézõ szózatok. Mily vakmerõ voltál gonoszságodban, amikor így szóltál: "Nincs senki, aki látna." Ez az okoskodás és nagy tudományod vezetett téged félre. Azt is mondtad magadban: "Én vagyok és rajtam kívül nincsen más."

Ezért rád tör majd a csapás s nem háríthatod el varázslattal. Rád ront a veszedelem és nem fordíthatod el magadtól. Hirtelen ér utol a romlás még mielõtt eszedbe vehetnéd. Állj hát elõ igézõ szózataiddal és töméntelen varázslatoddal, amelyekkel ifjúságodtól fogva annyit veszõdtél. Gondolod, hogy segítségedre lehetnek? Gondolod, hogy bárkit visszariaszthatnak? ... Mentsenek meg akik az eget fürkészik, akik a csillagokat lesik, és akik hónapról hónapra jelentik, hogy mi vár rád a közeljövõben. ... Lásd így járnak varázslóid, akikkel ifjúkorod óta veszõdtél. Elfutnak mind, ki-ki a maga útján, nem lesz senki aki segíthetne rajtad.

Iz 47,9-15 

Jeremiás próféta  a hasonló módon gondolkodó népét szerette volna más belátásra bírni:

Ne hallgassatok hát prófétáitokra,  jósaitokra,  álomfejtõitekre,  jövendõmondóitokra és varázslóitokra,  akik azt mondogatják nektek: Nem lesztek Babilon  királyának alattvalói. Mert hazugságot jövendölnek nektek, aminek az lesz a következménye, hogy számkivetésbe visznek benneteket országotokból, és úgy kiûzlek benneteket, hogy elvesztek.

Jer 27,9-10 

Miután a bukás bekövetkezett és a Izrael népét legyõzték és Babilonba hurcolták, Jeremiás ismételten figyelmeztet:

De a Seregek Ura, Izrael Istene ezt mondja: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket a köztetek lakó próféták és jövendõmondók; se álmaikra ne figyeljetek, amelyeket álmodnak, mert hazugságot jövendölnek nektek, az én nevemben, noha nem küldtem õket - mondja az Úr.

Jer 29,8 

Az Úr Izajás próféta  könyvében kinyilvánítja  abszolút hatalmát, hiszen Õ a világmindenség Teremtõje és Megváltója, majd kijelenti:

Én hiúsítottam meg a jósok  jeleit, és a jövendõmondók hamisságát feltárom; én kényszerítem meghátrálásra a bölcseket, és én mutatom meg: tudományuk mily haszontalan!

Iz 44,25 

Ezzel szemben:

Én teljesítem be szolgám szavát, és valósítom meg hírnököm tervét.

Iz 44,26 

Következő: 3. rész
Előző: 1. rész
Fel: Bibliai helyek a New
© by Dr. Sörédi Pál