MEGVÁLTÓ SZÜLETETT NÉKTEK!

ISTENTISZTELET

(Fót 2005. December 24. délelőtt 11 óra)

Nagy Sándor

 

Amikor kiértek partra a tanítványok, parazsat láttak, rajta halat és kenyeret. A feltámadt Jézus volt mellette és ezt kérdezte: Fiaim, nincs valami ennivalótok? Ők így válaszoltak: Nincs! Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek egyetek! … és odament, vette a kenyeret és oda adta nekik, ugyanúgy a halat is.

ÁMEN

 

Jól tetted, hogy eljöttél, barátom! Mert Isten van itt köztünk ma, aki így köszönt: Békesség néktek!

ÁMEN

 

Jöjjetek testvéreim, mi is köszöntsük Őt! Álljatok fel és imádkozzunk!

Urunk Jézus, Te, aki a bűnösökkel egy asztalhoz ültél és velük kenyeret is ettél, jöjj el hozzánk is, bár szegény e szállás, mint Betlehemben régen. De ha Te eljössz, isteni ragyogás és gazdagság fogja betölteni. Nem aranyat, ezüstöt, drágaköveket kérünk; nem kell nekünk a világ kincse, mi megelégszünk azzal, amit a világ nem ismert fel. Ezért megtagadta, elárulta, korbáccsal verte, leköpte, tövissel koronázta, még ruháit is levéve keresztre feszítette. Ő kell nekünk! Szegény a mi szállásunk, de alázattal és imádattal várunk Téged. Jöjj be hozzánk és vacsorálj velünk. A mi ünnepi istentiszteletűnk és úrvacsoránk áldása az Úr nevében van, aki testté lett Ige, aki valóságos Isten. Jöjj közénk tehát, és Te prédikálj nekünk, mert az örök életnek beszéde van Tenálad! Cselekedd meg ebben az órában, hogy mindenki ezzel a bizonyságtétellel távozzon erről a helyről: “Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!”

ÁMEN

 

Testvéreim! Én, aki a magam érdeméből arra sem vagyok méltó, hogy kiejtsem Megváltó Uramnak nevét; mégis azt az ajándékot kaptam, hogy ezen a mindnyájunk életét megváltoztató istentiszteletünkön elmondhassam mindazt, amit az Első és az Utolsó, aki halott volt, de életre kelt üzen a Fóti Atyafiaknak. Áldott legyen érte! Ez az üzenet megíratott Máté evangélista által, az evangélium 2. részének első tizenkét versében a következőképpen: Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a Júdeai Betlehemben, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a Zsidók királya, aki most született? Merthogy láttuk az Ő csillagát amikor feltűnt, és eljöttünk hogy imádjuk Őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Messiásnak. Azok ezt mondták neki: A Júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júdea földjén, semmiképpen sem vagy jelentéktelenebb mint Júdea fejedelmi városai, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének pontos idejét. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmehessek és imádhassam Őt. Miután meghallgatták a királyt elindultak, és íme a csillag - amelyet láttak feltűnésekor - előttük ment, amíg meg nem érkeztek. És akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával és leborulva imádták Őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak Neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

ÁMEN

 Eddig Urunk írott igéje. Áldott legyen érte, és jöjjön közénk, magyarázza nékünk az írást, és végezze el Szentlelke által, hogy ne csak az elménkbe, de a szívűnkbe is bevésődjön! Sokan mondják a karácsonyra e világ fiai közül, hogy a szeretet ünnepe. Még Isten szolgái is szívesen használják a karácsony ilyetén meghatározását. Ha a szó igazi jelentését vizsgáljuk, akkor a karácsonyra valóban mondhatjuk, hogy a Szeretet ünnepe. Persze csak azok mondhatják, akik tudják, hogy a szeretet maga Jézus Krisztus. Megszületet nékünk ma az Agapé, az Isteni Szeretet! De az, ami velünk született és mi szeretetnek nevezzük, az csak múlékony, törékeny emberi szeretet. Ami testtől születet, test az. Ami lélektől született, lélek az. Azért gyűjtött össze minket ezen a napon a mi Urunk és azért jött közénk, hogy a Szentlélek által feltöltsön bennünket az 1.Korinthus 13-ban leírt Isteni Szeretettel. Ezért részeltet megtöretett testének és kiontatott vérének jelképében, hogy ahogyan Ő a betlehemi istállóban megszületet, úgy bennünk is megszülethessen a Krisztusi Szeretet. Persze csak az első pillanatban látszik szerénynek ez a hajlék, de abban a pillanatban, ha belép Jézus, és azt mondja: Békesség néktek, olyan gazdag lesz, hogy a vallásos katedrálisok és a világ parlamentjei szégyenkezve rejtegethetik üres sivárságukat. Tudjátok, hogy a magyar parlamentben mi van? Egy gigantikus méretű, elszáradásra ítélt fenyőfa. Az ország pogány-farizeus főpapja állíttatta oda, hogy a mindenféle csillogó-villogó kárral és szeméttel díszített, Isten és természetellenesen felállított karácsonyfa eltakarja a népre zúdított nyomorúságot! Mindezt a főpapi köpönyegét váltogató magyar Kajafás átok-áldásával!

Megváltónk születésnapjára emlékezve, mit is mondhatnék én erre néktek, drága testvéreim? Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. (1.Jn.2:15) Mi pedig az Atya szeretetét, Jézus Szentlelkét várjuk. Nekünk nem kell a XXI. századi, sunyi, gyilkos Heródesek és Kajafások mérgezett Kenyere és Cirkusza!!! Mi tudjuk, hogy ő emberölő volt kezdettől fogva. Mindenki gyilkos, aki elveszi bármely szegény ember "egyetlen báránykáját"! Mindenki, aki bemegy felebarátja feleségéhez és vele hál! Mindenki, aki a világhoz tartozik, mert a világ az ördög hatalmában vesztegel. Ne táncoljatok testvéreim a világ karácsonyfája alatt, ne áldozzatok az önjelölt, ördög által felkent, gyilkos királynak, a Magyar Heródes-nek, aki a szegénység miatt fehérköpenyes gyilkosok kezébe kényszeríti a magzatokat! Mert retteg, hogy esetleg felnövekszik közülük az Igazi Király. Ha valaki nem szereti Jézus Krisztust, legyen átkozott! (1.Kor.16:22)

A mi karácsonyfánknak nem kell szépen faragott, míves, vagy cirádás öntvénytalp. A miénknek stabilabb gyökere van, mert a mi karácsonyfánk a szívűnkből nőtt fel, és él. Az Úr vetette el a magját, áldott legyen érte! Testvéreim, örömet hirdetek néktek: Ne féljetek, mert mi kiválasztottak vagyunk. A napkeletről érkezett bölcsek példája erősített meg ebben. Akiket Isten méltónak talált arra, hogy tanúi legyenek a Megváltó születésének, azok bölcsek voltak és napkeletről jöttek. Miért, nyugaton nincsenek bölcsek, vagy azokat nem találta Isten méltóknak a Fiúhoz? Ne kutassuk ezt, a rendelt időben, úgyis meg fogjuk tudni. Inkább örvendezzünk és vigadjunk azon, hogy mi is napkeletről jöttünk. Valami miatt Istennek fontos, hogy benne legyen a Szentírásban, hogy a bölcsel napkeletről jöttek Jeruzsálembe. Isten szent edényei napkeletről támadnak fel. Te honnan jöttél testvérem? Napkeletről? Akkor mindent úgy kell tenned mint elődeidnek, a napkeleti bölcseknek. Ha a láthatatlant akarod szemlélni a látható helyett, akkor meglátod az Úr csillagát. Menj és imádd Őt! Ne Jeruzsálembe, ne Betlehembe, mert nincs ott. Azokban a napokban egy koszos istállóban volt. Most pedig egy bűntől bemocskolt kőszívben szeretne megszületni. Nincs valakinek egy ilyen kiadó szíve, örökös használatra? Olyan jó lenne, ha ma mindnyájan szállást adnánk neki, hogy megszülethessen! Hoztál magaddal valamit testvérem, amivel megajándékozhatnád Jézust? Úgy, mint a napkeleti bölcsek. Ők aranyat, tömjént és mirhát adtak Neki. Te mit hoztál neki? Semmit? Nincs egy gyűrűd, nyakláncod? Ne sajnáld testvérem, Jézus úgysem fogadná el. Neki nem kell ilyen értéktelen bóvli. Neki a bűneid kellenek, hogy szent életet adhasson helyette. Éjszaka elkérik a lelkedet -mondja a Szentírás. Jön az embergyilkos és elrabolja az egyetlen értékedet, a lelkedet. Csellel, fortéllyal, hazugsággal, erőszakkal, az éjszaka leple alatt. Elveszi azt, amit Jézus drága vérrel megváltott magának. Mi Őt várjuk! Nem behajtani, rabolni, elvenni, hanem elkérni jön. Ne rejtőzködjetek és ne rejtsétek el Előle. Ő az Atya karácsonyfájának élő díszeiért jött, hogy azzal díszítse az Isten karácsonyfáját. Oda adod neki? Még mindig nem érted, mit kér Jézus karácsonyi ajándékul? A bűnödet testvérem! A Világ Karácsonyfája a magyarok Kajafásai és Heródesei által felállított, kirendelt, megengedett, életnek nevezett halálmenet. Jézus azért jött, hogy üdvözülj te és házad népe. A napkeleti bölcsek, aranyat, mirhát, tömjént adtak neki, csak azért, hogy leborulva imádhassák Őt. Látjátok, hogy mennyivel drágábbak vagytok a napkeleti bölcseknél? Tőletek csak a bűneiteket kéri és életet kínál cserébe. Testvérem, kínáltak már neked ilyen kedvező üzletet? Jézus jön! Ha akarod, ma betér hozzád és megáld! Ezért jött Jézus, hogy életed legyen. Nem azért, hogy borrá változtassa a vizet, meggyógyítsa Péter anyósát és a vak Bartimeust, feltámassza a Naini ifjút és Lázárt, megmentse a házasságtörő asszonyt, megfékezze a szelet, megetessen ötezer embert. Ezek csak jelek, bizonyságok neked a hitetlen, világkarácsonyfát díszítő embernek, hogy higgy benne. Mert aki hisz Benne, ha meghal is él; aki pedig él és hisz benne, az soha meg nem hal.

Mi akadálya, hogy megkeresztelkedjem? -kérdezte Kandakénak, az Etióp királynénak főembere Fülöptől. Ha teljes szívből hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, akkor semmi, felelte Fülöp és megkeresztelte őt! Most én, Istennek méltatlan szolgája kérdezem tőletek: Mi akadálya van, hogy életetek legyen? Semmi! Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.(Csel. 2:38) A bölcseket a csillag vezette Jézushoz. Minket az Isten karácsonyfája, a Keresztfa ragyogása vezet egy különös úton.

Látjátok, Urunk kegyelméből megterítettük az Úr Asztalát, rajta Jézus Szent testének és vérének jelképeivel. Legyen a Jézussal való vacsorálásunk, a hozzá vezető utunk megerősítése. Szükségünk lesz Mennyei erőre, mert keskeny, tövises, köves, és Jézus nélkül járhatatlan az az út. Ha meglátták ma lelki szemeid a Megváltót, akkor nem mehetsz vissza azon az Úton, amelyiken jöttél. Ha elfogadod Jézus szövetségét, és leborulva imádod Őt, akkor te védett tanú vagy. Új nevet és személyazonosságot is ad Jézus, mert a régivel használhatatlan vagy. Jákob is csaló volt, ezért Izraellé, Isten harcosává kellett válnia, hogy használható legyen. Simonnak Péterré, Kősziklává kellett válnia, hogy elmondhassa a Pünkösdi prédikációt. Te is csak emberi vagy, Krisztusivá kell lenned, hogy az Úr szolgája, illetve barátja lehess. Akkor ugyan kiközösít a világ és sehol sem lesz nyugvóhelye fejednek, csak Jézus kebelén. A napkeleti bölcsek nem mehettek vissza a Heródeshez vezető úton. Nem segíthették elő Heródes vérengzését! Más úton kellett hazamenniük. Volt egy ifjú próféta Jeroboám király idejében, akire egy bételi oltár elleni jövendölés átadását bízta az Isten. De azt is megparancsolta neki, hogy ott nem ehet kenyeret, nem ihat vizet, és más úton kell visszatérnie. Az ifjú így is akart tenni, de egy öreg próféta rászedte az ifjút. Ezért a tiltott úton megölte egy oroszlán. Jónást Ninivébe küldte az Úr, de ő Szárdiszba akart menni, ezért majdnem elpusztult egy tengeri viharban. Lehet, hogy nehezebben úton kell mostantól járnod testvérem, de az életbe vezet. Nem járhatsz a hazugság, csalás, lopás, gyilkosság útján. Nem járhatsz többé az ital, paráznaság, hitetlenség, hamisprófétálás útján. Egyszóval nem díszítheted többé a Kajafások, Heródesek karácsonyfáját. Menj vissza más úton a tieid közé, és mond el, mily nagy dolgot cselekedett veled az Úr!

ÁMEN

 

Imádkozzunk!

Hálás a mi szívünk Urunk, hogy eljöttél közénk, és életet hoztál nekünk. Köszönjük, hogy te nem egy kis karácsonyi Jézuska, hanem az Élő Isten Fia vagy. Áldunk, mert megterítetted szent asztalodat, hogy velünk vacsorálhass. Mi semmit sem adhatunk neked, csak a nyomorult bűneinket. Kérünk, fogadd el, tedd semmivé; minket pedig öltöztess fehér ruhákba. Úrvacsorára készülve kérünk, készíts fel valamennyiünket, hogy bűneinktől megszabadulva ne együk és igyuk méltatlanul szent tested és véred jelképeit. Kérünk, jöjj velünk, mert az új utat Nélküled nem tudjuk és nem is akarjuk végigjárni! Nélküled sehová, Veled mindenhová, mert te vagy az ÉLŐ ÚT.

ÁMEN

 

 

Vegyük az áldást!

 Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.

(Hós.2:21-22)