Bűn és bűnbevallás

 

 

***

 

 A bűn törvényszegés.

(1.Jn.3:4)

Az összes Isteni törvény összefoglalása pedig, a szeretet parancsa.

Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint önmagad. (Gal.5:14)

A bűn tehát, a szeretet törvényének megszegése, azaz szeretetlenség!

 ***

 Minden igazságtalanság bűn.

(1Ján.5:17)

Az igazság pedig, Istennek minden beszéde.

A te igéidnek összessége igazság. (Zsolt.119:160)

A bűn tehát igeellenesség is!

 

***

 

ÖSSZEFOGLALVA:

 Minden olyan cselekedet, beszéd, gondolat, nézet, vagy lelki magatartás, amely áthágja, tagadja, vagy megkérdőjelezi Isten Igéjét, ellentétes azzal vagy abszolut tekintélyét nem ismeri el bűn.

A bűn, szeretetlenség Isten és ember ellen.

 

A bűnnek minden esetben mély szellemi háttere és következménye van.

Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. (Róm.7:14)

A bűn lezárja az embei lelket és szellemet; válaszfalat hoz létre az élet forrása (Isten), és az egyén között. Ezért sem Istent sem magunkat nem tudjuk megismerni. Ennek következménye az ember személyiségének torzulása, jellemének elferdülése, lelkének és testének megbetegedése.

Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében gonoszság nincsen. Amíg eltitkoltam, megavultak csontjaim a napestig tartó jajgatás miatt. (Zsolt.32:2)

Az Istentől való elválasztottság pedig hitetlenséget, kételkedést hoz létre és táplál, mely további engedetlenségre ösztönöz. Ebből a rabságból csak az Ige Igazsága szabadíthatja ki az embert.

És megismeritek az igazságot, és az Igazság szabadokká tesz titeket. (Ján.8:32)

Jézus így szólt: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. (Ján.14:6)

 

*** 

 

HONNAN SZÁRMAZIK A BŰN !?

 

1. Az Ördögtől:

Lucifert kiutasították Isten Királyságából a lázadó angyalokkal együtt. Tartózkodási és uralmi területük jelenleg a második, köztes ég. Tevékenységük középpontjában a bűnre való csábítás mellett az ideológiai és vallásos eltévelyítés áll. (Hamis vallások, materialista és ateista eszmerendszerek, önmegvalósító szellemi utak, individualista filozófiák.)

Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. De azért jelent meg Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. (1.Jn.3:8.)

A Sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva embergyilkos! Nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, önmagából merít, mert hazug ő, és a hazugság atyja. (Jn.8:44)

Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, addig amíg gonoszság nem találtatott benned. (Ezék.28:15)

 Bölcseséged és nagyarányú kereskedésed által meggazdagodtál, és felfuvalkodott szíved gazdagságod miatt. (Ezék.28:5)

 

2. Az ember szívéből származik:

Amik a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőzik meg az embert. Mert a szívből származnak: a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúzások, káromlások. Ezek fertőzik meg az embert. (Mát.15:18)

Útjaid s a tetteid okozták ezt neked. A gonoszságod miatt történt ez veled! (Jer.4:18)

A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. (Jer.2:19)

 

Az ember felelőssége tehát nem elvitatható:

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodj rajta! (1Móz.4:7)

 

 

***

 Kategóriái

 

1.

EREDENDŐ BŰN:

 

A Sátán megkísértette az Isten képmására teremtett ősszüleinket, akik bizalomhiányból fakadó engedetlenség bűnében buktak el. Ez az az ősbűn, vagy eredendő bűn, amely hatalmat adott a Halál Szellemének, hogy uralmat gyakorolhasson az egész teremtett világ felett. Ez minden emberre hatással van, az egyén erkölcsi állapotától függetlenül.

Egy ember által jött be a világba a bűn és a bűn következményeként a Halál; így a halál minden emberre kihatott, mert mindenki vétkezett. (Róm.5:12)

Ezért a világtörténelem során mindenkinek el kellett szenvednie a halált, majd Isten elé kell álnia cselekedeteinek elbírálása végett.

Ahogyan az ember számára is az a rendelkezés, hogy valamikor meghaljon, és utána ítéletben legyen része. (Zsid.9:27)

Az Istennel való bizalmi viszony helyreállítása ("megtérés") és a vízkeresztségben elszenvedett szimbólikus halál szellemi kihatása azonban mentesít az ítélet alól!

Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek. (Róm.8:1)

A Jézus Krisztus második eljövetelekor élő, megtért, víz és Szentlélek-keresztségben részesült hívők abban az egyedüli és kiváltságos helyzetben lesznek, hogy a halál törvénye alól is mentesülnek. Testük egyetlen pillanat alatt átalakul tökéletes szellemi testté, majd az Úrral együtt az Isten Országába (egy másik, egy szellemi dimenzióba) távoznak néhány (valószínűleg három és fél) évre, amíg a földön lejátszódik a próféták által előre jelzett "nagy nyomorúság", az ítélet időszaka.

Titkot közlök veletek: Nem halunk meg mindnyájan. De mindnyájan átváltozunk, hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó (mennyei) harsonaszóra. Amikor az megszólal, a halottak feltámadnak a romlatlanságra, mi pedig átváltozunk. (1.Kor.15:51)

A parancsszóra, a Főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel. Azután velük együtt mi, akik életben maradunk elragadtatunk a felhőkön keresztül a magasba Krisztus elé, és azután örökké az Úrral leszünk. (1.Tessz.4:16)

Jézus Krisztus harmadik visszajövetelekor pedig először az Antikrisztust távolítja el, majd megújítja a teremtett természet arculatát.

Maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság (lebomlás) rabságától az Isten Fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy emiatt az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind máig. (Róm.8:21)

 

 2.

ÖRÖKÖLT BŰN:

 

Sajnos van a bűnnek még egy olyan kategóriája, mely szintén független az egyén cselekedeteitől és erkölcsi állapotától, s ez az öröklött bűn. Őseinktől nem csak a polgári törvények alapján öröklünk vagyoni jogokat és értékeket, és nem csak biológiai sajátosságokat a genetika szabályai szerint, hanem létezik mindenkinek egy valós, szellemi öröksége is. Ez lehet áldás vagy átok jellegű; sőt a kettőnek egyedi keveréke is. Ha egy ember olyan súlyos bűnt vagy bűnöket követ el (pl:árulás, gyilkosság, vérfertőzés), amelyeknek büntetését saját életideje alatt - bizonyos okokból - nem szenvedte el, nem töltötte le, a leszármazottain is folytatódik a büntetés végrehajtása. Isten mind a látható, mind a láthatatlan világegyetemet mindenkire és mindenre vonatkozó törvényi és erkölcsi alapokra "építette". Mint törvényhozónak joga és lehetősége van, hogy a súlyos bűnöket akár a negyedik generációig "leperelhesse".

Az Úr türelmes, s bőségben van nála a kegyelem. Megbocsátja a bűnt és a gonoszságot, de azért nem hagyja büntetlenül. Ellenkezőleg; az atyák vétkét a harmadik s negyedik nemzedékig számon kéri az utódokon. (Szám.14:18)

Ezt az "átok-láncot" kizárólag a Krisztus(Felkent) Jézus(Szabadító) tudja megszakítani.

Ha a Fiú megszabadít titeket, akkor lesztek valóságosan szabadok. (Jn.8:36)

Minthogy az öröklött átok mechanizmusa már az öntudatlan és ártatlan gyermekkor kezdetén működésbe lép, az ilyen teherrel élő ember később tanácstalanul és értetlenül áll életének balsiker-sorozata előtt, nem találva az ok-okozati összefüggést saját élete és állapota között. Egy részük istengyűlölő vagy tagadó lesz. Egyre több esetben pedig - hamis magyarázatai révén - felszippantja őket a buddhista egyház vagy valamelyik lélekvándorlást hírdető filozófia. Igazságosabbnak és logikusabbnak tűnik ugyanis számukra, hogy egy az előző életükben elkövetett, saját bűn alapján bűnhődnek. De minthogy az úgynevezett előéletekből nem hozzák magukkal az "emlékezeteiket" (ismereteiket és tapasztalataikat), nem tudják, mi az a bűn vagy jellembeli hiányosság, ami miatt bűnhődnek és amin változtatniuk kellene. Így a tökéletességre való törekvésük eleve kudarcra ítéltetett.

Mindenki számára egyszeri a belépés az életbe, s egy a távozás! (Bölcsesség7:6)

(Nota Bene: Ellenérvként azt mondják, hogy a tökéletességre nem ez, hanem a meditációs gyakorlatok által jutnak el. A tapasztalatom azonban az, hogy a transzcendentális meditáció révén - legjobb szándékuk ellenére is - okkult szellemekkel kerülnek kapcsolatba, melyek eleinte valóban segítik őket. Később azonban lelki állapotukban fokozatos romlás kezdődik, az enyhe szorongástól a súlyos, mániás depresszióig. A másik tapasztalatom, hogy ezek a szellemek nem hogy az erkölcsi megtisztulás felé vezetik az egyént, hanem legtöbbüket előbb-utóbb parázna kapcsolatba hajtja.)

 

3.

SZEMÉLYES BŰN

(Mindaz a bűn, amit az egyén személyesen követ el földi életpályája során. Részletes tanulmányt lásd lejjebb!)

 

***

 

 

A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI

 

Nők:

 Az asszonyhoz pedig így szólt: Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. (Ter.3:16)

Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett. (1.Tim.2:14)

 

Férfiak (és természet):

 Ádámnak ezt mondta: Mivel hallgattál az asszony szavára és ettél a fáról - jóllehet megtiltottam, hogy egyél róla - a föld átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életednek minden napján. Tövist és bojtorjánt terem számodra... Arcod verejtékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy és a porba térsz vissza. (Ter.3:17)

 

 Általános:

A bűn zsoldja (fizetsége) a halál. (Róm.6:23) 

 

BETEGSÉGEK - HALÁL - KÁRHOZAT

 

 1.

Testi, fizikai betegségek és halál. Ez nem zárja ki az üdvözség, azaz az örök élet lehetőségét.

  2.

Lelki betegségek: Érzelmi, akarati és elmebeli problémák.

3.

Lelki kárhozat: Az emberi lélek pokolra (alsó világba) jutása az első halál után.

 4.

Végleges lelki kárhozat: "Második halál" A feltámadást és elmarasztaló ítéletet követő végleges kirekesztés Isten jelenlétéből és Királyságából.

De a gyáváknak és hitetleneknek, a gonoszoknak, a gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál. (Jel.21:8)

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek: Aki győz, annak nem árt a második halál. (Jel.2:11)

 5.

Szellemi betegségek: Vakság, süketség (érzéketlenség) Isten Szellemére és Igéjére. Tetszhalál, azaz szellemi bénultság.

 

 

***

 

 

A KEGYELEM

 

Csak a Jézus Krisztus személyébe, bűntől megváltó áldozati halálába, és feltámadásába vetett és gyakorolt hit által kapunk felmentést az ítélet alól !!!

Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az emberek számára, amelyben üdvözülhetnénk. (Ap.Csel.4:12)

 

 

***

 

 

BŰNVALLÁS

 

A bűn megbánását követő beismerő vallomás Isten és szolgája előtt. (Megbánás nélkül hatástalan.)

Akkor, mivelhogy vétkezett ezek közül valamelyikben, vallja meg, hogy mi az, amiben bűnössé lett. (3.Móz.5:5)

Vagy akármi legyen, amire hamisan esküdött, fizesse meg azt teljes értéke szerint, és hozzátoldva az ötödrészét, adja azt annak, akié volt, bűnbevallásának napján. (3.Móz.6:5)

És elváltak az Izráel magjából valók az összes idegenektől, és előállván, vallást tettek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól. (Nehem.9:2)

Vétkemet bevallottam neked, bűnömet el nem titkoltam. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. (Zsolt.32:5)

Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt. (Zsolt.38:19)

És megkeresztelkedtek ő általa a Jordán vizében, vallást tévén az ő bűneikről. (Mát.3:6)

Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak buzgó könyörgése. (Jak.5:16)

Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. (1.Ján.1:9)

 

 

***

 

 

BŰNBÁNAT

 

 1.Isten szerinti bánat: Azért szomorú, mert elkövette. Saját magát teszi felelőssé érte. Megítéli magát az Ige alapján, ezért nem kerül ítélet alá. Ilyen esetben szellemben már szakított azzal a bűnnel.

Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez. (2.Kor.7:10)

És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja saját magát, amiképen Ő is tiszta. (1.Ján.3:3)

 

2.Világ szerinti bánat: Azért szomorú, mert nem követheti el a bűnt. Olyan gyötrő, erős és szenvedélyes a bűn kielégületlen kívánása, hogy Isten Szent Szellemét nem engedi uralkodni. A bűn gondolatköre megkötözi az elmét és kényszerpályán tartja az érzelmeket (frusztráltság, örömtelenség, depresszió).

...a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. (2.Kor.7:10)

 

 

***

 

 

MIÉRT FONTOS A BŰNVALLÁS ?!

 

Hogy a személyiségemről "lemenjen" a bűn, így újra kapcsolatba kerülhessek Jézus Krisztussal. Az imameghallgatás, gyógyulás, szabadulás, tanítványság, megszentelődés, és üdvözülés előfeltétele.

...tisztítsd meg szívedet a gonoszságtól, hogy megtartassál! Meddig maradnak még tebenned bűnös gondolataid? (Jer.4:14)

Nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem is olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna; hanem a ti vétkeitek választanak el benneteket Istenetektől, és bűneitek takarták el arcát tielőletek. Ezért nem hallgatott meg. (Ésa.59:1)

Isten világosság és nincs ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy kapcsolatunk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csapjuk be és igazság nincs mi bennünk. (1.Ján.1:5)

Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. (Péld.28:13)

Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és nincs a lelkében gonoszság. (Zsolt.32:2)

A bűn nem csak az elkövetőjére van hatással, hanem a környezetére is. Házastársára, gyermekeire, barátaira, gyülekezetére stb...!!!

Nem tudjátok, hogy egy kicsi kovász az egész tésztát megposhasztja!? Takarítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává! Hiszen kovász nélkül valók vagytok; mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, feláldoztatott értünk. (1.Kor.5:6)

 

 

***

 

 

 SZEMÉLYES BŰNÖK

 

 

 0.Közömbösség

 ***

1.Testi bűnök:

 1/1. Szexuális:

Paráznaság

Házasságtörés

Önkielégítés, tisztátalanság

Homoszexualitás, leszbikusság

Fajtalanság, vérfertőzés

Pulyaság, pedofília

Szodómia

Bujaság

 1/2. Szélsőségek:

Mértéktelenségek

Tékozlás - Fukarság

Harag - Mélabú

  ***

2.Intellektuális bűnök:

"Eretnekségek"

 ***

3.Rosszhiszemű bűnök:

 3/1. Erőszakos bűnök:

Másra irányuló

Önmagára irányuló

Istenre irányuló

 3/2. Csalások:

Csábítás, kerítés

Hízelgés

Simoniákusság

Varázslás

Hamis prófétaság

Közönséges csalások

Képmutatás

Lopás

Rossz tanácsadás

Viszálykeltés

Hamisítás

 3/3. Árulás:

Rokonság elleni

Haza elleni

Barátok elleni

Jótevője elleni

 

 

*** 

 

0.KÖZÖMBÖSSÉG

Olyan ember, aki sem forró sem hideg. Nem méltó sem dícséretre, sem kárhozatra. Nem hisz, de nem is káromolja Istent. Nem áll sem a jó sem a gonosz oldalára. Saját belső világában léha, gyümölcstelen életet él. Idejét hiábavaló szórakozással tölti. A személyisége eltorzul, akaratgyenge és döntésképtelen ember válik belőle.

Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. (Jel.3:15)

A haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. (Mát.25:30)

Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Akkor azt mondta a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és dobjátok őt a külső sötétségre; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. (Mát.22:12)

És adatott annak, hogy felöltözzön tiszta és ragyogó fehér ruhába; mert a fehér gyolcs, a szenteknek igazságos cselekedetei. (Jel.19:8)

 

 

***  

 

1.TESTI BŰNÖK

 

1/1.SZEXUÁLIS BŰNÖK

Olyan emberek, akiknek az életét a kéjvágy irányítja. A leggyakoribb bűnfajta. A legtöbb betegség ebből a bűnből ered. 

 

 

PARÁZNASÁG

Házassági szövetség nélküli szexuális élet.

Csak a másik teste általi örömöt akarja, elkötelezettség nélkül. Lehet parázna a beszéd, a kihívó viselkedés, és az öltözködés is. Létezik szellemmi és lelki paráznaság is.

A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. (1.Kor.6:13)

Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. (Mt.5:28)

A paráznaság (veszélye) miatt azonban mindenkinek legyen felesége, és minden asszonynak férje. A férj teljesítse (szexuális) kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem tulajdonosa a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem tulajdonosa a maga testének, hanem a felesége. (1.Kor.7:2)

Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.Vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek ezért Istent a testetekben. (1.Kor.6:18)

Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életre vadászik. (Péld.6:26)

Javaidból akkor mások laknak jól, más házába jut, amit összekuporgattál. (Péld.5:10)

Paráznaság, bor és must elveszi az észt. (Hós.4:11)

 

 

HÁZASSÁGTÖRÉS

A házassági szövetség megszegése, házasságon kívüli szexuális kapcsolat.

Az indokolatlan – nem házasságtörésből eredő – válás is ilyen bűn. A házasságtörés működésképtelenné teszi a házasságot, deformálja az emberi természetet és káros hatással van az utódokra is.

Azután elítéllek a házasságtörő és vérontó asszonyok törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak és a vérbosszúnak. (Ez.16:38)

Aki elbocsájtja feleségét, kivéve paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsájtottat vesz el, az is házasságtörő. (Mát.19:9)

Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát. (1.Kor.6:9)

 

 

ÖNKIELÉGÍTÉS – TISZTÁTALANSÁG

Egyedül végzett, önmagára irányuló szexuális gyakorlat.

Rendszeres gyakorlása erős megkötözöttséghez (uralkodó szokáshoz) vezethet. Következményei: önutálat, szégyenérzet, erőtlenség, akaratgyengeség. Ösztönző tényezője gyakran a magány, de eredhet büszkeségből is.

A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, házaséletetek legyen tiszta, mert a tisztátalanokat és a házasságtörőket elítéli az Isten. (Zsid.13:4)

 

 

HOMOSZEXUALITÁS ÉS LESZBIKUSSÁG

Egyneműek szexuális kapcsolata.

Kiváltóokai lehetnek: öröklött átok, kiábrándultság a másik nemből. De homoszexuális démoni lélek általi megszállottság is okozhatja, vagy ösztönözhet rá. (Lásd: Incubusok és succubusok)

..asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, hasonlóképpen a férfiak is abbahagyták az asszonynyal való természetes (szexuális) életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét. (Róm.1:26)

Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk. (3.Móz.20:13)

 

 

 FAJTALANSÁG - VÉRFERTŐZÉS

Közeli rokonok nemi érintkezése.

Ne fedd föl egy asszonynak és a leányának a meztelenségét, s ne vedd el a fiának a leányát, sem a leányának a leányát, hogy fölfedd meztelenségét. Ők a te saját tested és az vérfertőzés lenne. (Lev.18:17)

A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt; hogy paráznává ne legyen a föld, és be ne teljék a föld fajtalansággal. (3.Móz.19:29)

(Nota Bene: Ajánlatos még kerülni a nemi életet a menstruációs időszakokban. Mert bár a törvény a régi formájában már nem él, de sok betegség elkerülhető lenne általa. Aki havi vérzése idején együtt hál egy asszonnyal, s fölfedi meztelenségét, az vérének forrását mezteleníti le, azért mindkettőjüket ki kell irtani a népből. (Lev.20:18))

 

 

"PULYASÁG" – PEDOFÍLIA

Gyermekekkel, fiatalkorúakkal való nemi közösülés vagy erőszak.

Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem pulyák (pedofilok), sem homoszexuálisok, sem tolvajok, sem kapzsik, sem részegesek, sem átkozódók, sem rablók nem öröklik Isten országát. (1Kor.6:9)

 

 

SZODÓMIA

Állatokkal való nemi közösülés.

És semmiféle barommal ne közösülj, hogy azzal magad megfertőztessd, és asszony se álljon meg állat előtt, hogy az meghágja őt; förtelmesség az. (3.Móz.18:23)

 (Nota Bene: Ajánlatos még kerülni a vérnek táplálékként való bárminemű felhasználását, és a "fullvaholt", vértartalmú állat megevését is. Sajnos a szegények körében előfordul. Ne egyetek vértartalmút, ne varázsoljatok és ne bűvészkedjetek. (3.Móz.19:26))

 

 

 BUJÁLKODÁS

Olyan szexualitás kapcsolat, amelyben nem történik normális egyesülés.

Perverzitás, pornográfia használata, exhibicionizmus, mazohizmus, szadizmus...stb

Érzéki, testi vágy ne fogjon el! Ne hagyd, hogy uralkodjon rajtad a buja szenvedély. (Sir.23:6)

Olyan heves vágy gyulladt benne szeretői iránt, mint amilyen a szamárnak az ösztöne, vagy a csődörnek a bujasága. (Ez.23:20)

 

 

*** 

 

 

1/2. SZÉLSŐSÉGEK

 

 

MÉRTÉKTELENSÉG

Az ember élete és minden gondolata saját testének felfokozott kívánságai körül forog.

Ezen kívánságoknak minden egyebet alárendel. Ez a bálványimádásnak egy speciális fajtája. Pl: falánkság, túlzott alkoholfogyasztás, mértéktelen édesség fogyasztása.

 

 

FÖSVÉNYSÉG ÉS TÉKOZLÁS

Pénz és egyéb földi értékek imádata és felhalmozása, illetve azok indokolatlan és értelmetlen felhasználása.

Az fukar ember képtelen az anyagi javaiból segíteni másoknak, a tékozló pedig saját vagy mások céljaira a szükségesnél aránytalanul többet használ fel, vagy másokat mindenféle igazságosság és méltányosság, nélkül javadalmaz. Ilyen mértéktelenség lehet az eltúlzott ünnepi ajándéközön is.

 

 

HARAG – MÉLABÚ

Szélsőséges, negatív, indulat mások és önmagunk ellen, vagy lelkünk szándékos, tartós átengedése a szomorúságnak és mélabúnak.

Gyűlölnek másokat vagy önmagukat és nem tudnak megbocsájtani. (Gyűlölet, harag, méreg, keserűség, neheztelés...)

 

 

 

*** 

 

 

2.INTELLEKTUÁLIS BŰNÖK

 

 

ERETNEKSÉGEK

Istenről, a szellemi és természetes valóságról kialakított hamis gondolatok, nézetek, és tanítások.

Mind kitalálóik, mind követőik elfordulnak Istentől. Pl: Gnosztikusok, marcioniták, buddhisták, hinduk, mohamedánok, manicheusok, katharok, albigensek, keresztény tudomány követői, scientológusok, swedenborgiánusok, szabadkőművesek, mormonok, pünkösdiek, karizmatikusok, new age-esek, neo-druidák, földimádók, materialisták…stb.

 Néhány közismert tévtan:

-Pokol létezésének tagadása.

-A természetfeletti, szellemi világ tagadása, mitologizálása.

-Háromság-Isten tagadása: Unitáriusok, Jehova Tanúi, Mohamedánok, Szektás Protestánsok.

-Vezetőiknek isteni tekintélyt tulajdonítottak: Ann Lee, Father Devine, Daddy Grace, Moonosok.

-Pelagius: “Kegyelem nélkül is a mennybe lehet jutni.”

-Epikurosz: “Testtel együtt elvész a lélek is.”

-Szent Szellem káromlása: A konzervatív vallások nagy része leszűkíti a szellemi valóságot dogmákra és minden mást démonikusnak bélyegez. Az első századi hit erejéből kevélység lett s így elmaradtak a csodák. A bibliát szelektíven olvassák és értelmezik. A természetfelettit távolra helyezik térben és időben, ezzel a gyakorlatban elvetik. Megtartják a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Van ismeretük a bibliából Istenről, de nem állnak Vele személyes kapcsolatban, nem ismerik Őt. Saját hittételeikért elvetik a szellemi újjászületést.

-Istenanyaság(teotokosz): Mely szerint Mária Istent szülte meg, holott Krisztus életének forrása az Atya, Mária által pedig Istennek már létező fia jelent meg emberi alakban a földön.

Aki, mikor még Isteni alakban volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát kiüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor emberi állapotba került, megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthaláláig. (Fil.2:6)

 

 

 

***  

 

 

3.ROSSZHISZEMŰ BŰNÖK

 

 

3/1.ERŐSZAKOSSÁG BŰNEI

 

MÁSRA IRÁNYULÓ

Személyek és tulajdon elleni erőszakos cselekedetek, beszédek, gondolatok.

Gyilkosok, gengszterek, fosztogatók, vandálok, gyújtogatók, szadisták, nemi erőszakoskodók...stb

A föld azonban romlott volt Isten színe előtt, s a föld megtelt erőszakkal. (Ter.6:11)

Kiszabadítasz ellenségeim közül, támadóim fölé emelsz, megmentesz az erőszakosoktól. (2.Sám.22:49)

A bűnös minden nap gyötrődik, az erőszakos ember évei meg vannak számlálva. (Jób.15:20)

Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd! (Péld.3:31)

Itt van az a nap, eljött már! Eljött a felfordulás, virágzik a törvénysértés, virít a kevélység. Az erőszak bűnös uralommá lett. De nem marad belőlük semmi; sem gazdagságukból, sem előkelőikből, sem tömegükből! (Ez.7:10)

A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkes lettél. (Ez.28:16)

Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez! Térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! (Jón.3:8)

Jóllehet régebben őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. (1.Tim.1:13)

 

 

 ÖNMAGÁRA IRÁNYULÓ

Önmaga elleni erőszaktétel vagy öncsonkítás.

Öngyilkosság fegyverrel, méreggel, szándékos alkoholizmussal, éhezéssel, végletekig fokozott munkával, euthanáziával ...stb

...azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. (1.Jn.3:15)

 

 

ISTEN ELLEN IRÁNYULÓ

Isten szidalmazása, művészi munkájának a természetnek rongálása, és természetellenesség.

Az izráeli asszonynak a fia káromolta az Úr nevét, és átkozódott. Ezért odavitték Mózeshez… Vidd ki az átkozódót a táboron kívülre, és tegyék fejére a kezüket mindazok, akik hallották, azután kövezze meg az egész közösség. (3.Móz.24:11)

Az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. (Jel.16:9)

És megnyitotta száját (az Antikrisztus) káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. (Jel.13:6)

Az ateizmus is Isten káromlása. Valamint az ipari, atom és egyéb környezetszennyezés.

Eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje,…hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. (Jel.11:18)

A művészet ellen elkövetett bűnök is az istenkáromlás kategóriájába tartoznak, mert “Isten a Művészet Nagyapja”.

...ki nagyobb művész Nála az egész világon? (Bölcs.8:6)

Mindent megismertem, ami el volt rejtve s ami látható volt; mert a mindeneket művészien alakító bölcsesség megtanított rá. (Bölcs.7:21)

Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletes dolgokból nem tudták felismerni azt, Aki Van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a Művészt. (Bölcs.13:1)

A természetellenes szexuális magatartás bűnének súlyosságát mutatja, hogy ez vétség a teremtés rendje ellen, tehát ide is tartozik, így többszörösen bűn.

Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban. (Róm.1:26)

Isten az Ő neve és személye elleni bűnnek tulajdonítja az uzsorakamatok általi pénzszaporítást akár magánszemély, akár bankárok részéről, valamint a polgárnyomorító adóarányokat. Ő maga mindössze tizedet kér, és azt is szolgálói részére!

Ha pénzt adsz kölcsön a népemből való szegény embernek, ne légy neki uzsorása, ne vessetek ki rá uzsorát! (2.Móz.22:24)

Ne végy tőle kamatot vagy uzsorát. Légy istenfélő, és engedd, hogy éljen melletted atyádfia. Pénzedet ne kamatra add neki, és ne uzsorára adj élelmet. (3.Móz.25:36)

Miután magamban meghánytam-vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket meg az elöljárókat, és ezt mondtam nekik: Ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat! (Neh.5:7)

Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. (Zsolt.15:5)

Uzsorát szed, és kamatot vesz: az ilyen éljen? Nem fog élni! Mivel elkövette mindezeket az utálatos dolgokat, meg kell halnia, vére őt terheli. (Ez.18:13)

Hagyták magukat megvesztegetni országodban, hogy vért onthassanak. Uzsorát és kamatot szedtél, nyerészkedtél embertársaidon, zsarolva őket, engem pedig elfelejtettél! - így szól az én Uram, az Isten. Azért én összecsapom a kezemet nyerészkedésed miatt, amelyet elkövettél, és a vérontás miatt, amelyet országodban elkövettek. Lesz-e elég bátorságod, lesz-e elég erőd akkor, amikor majd elbánok veled? Amit én, az ÚR, mondok, azt meg is teszem! (Ez.22:12)

 

 

3/2.CSALÁSOK

(Az igazság és szentség útjának elferdítése)

 

CSÁBÍTÁS-KERÍTÉS

Más emberek szexuális bűnbe vezetése, élősködve azokon, kihasználva gyengeségeiket.

Pl: Stricik, prostituáltak, selyemfiúk, pop-,rock-,film-, pornófilm-sztárok, reklám-, játék-, és pornófilmrendezők, forgatókönyvírók, producerek, reklámszakemberek, tévés családregényhősök megalkotói és megformálói, zenés adók bemondói, pletyka és pornóújságszerkesztők.

Fiam, ha bűnösök csábítanak, ne engedj nekik! (Péld.1:10)

 

 

HÍZELGÉS

Más személyek önérdekből történő, igazságot nélkülöző, indokolatlan dícsérése.

Pl: Ügynökök, üzletemberek, hírdetés és reklámszövegírók…

A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. (Péld.26:22)

A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez. (Péld.26:28)

 

 

SIMONIÁKUSSÁG

Isten ajándékainak, és egyházi hivataloknak pénzért árúsítása.

Elsősorban a történelmi nagyegyházakon belül fordul elő.

Amikor Simon (mágus) látta, hogy az apostolok kézrátétellel közvetítik a Szentlelket, pénzt ajánlott fel nekik: “Adjatok nekem is olyan hatalmat - mondta -, hogy akire csak ráteszem a kezem, megkapja a Szentlelket.” Péter elutasította: “Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát, pénzen meg lehet venni! (Ap.Csel.8:18)

 

 

VARÁZSLÁS

Gonosz lelkekkel és szellemekkel való kapcsolattartás, valamint gonosz lelki-szellemi módszerek alkalmazása, melyeknek célja a valóság megváltoztatása, mások feletti jogtalan ellenőrzés, befolyás vagy uralom gyakorlása.

Elsősorban okkult, titkos tudományokkal foglalkozó és gonosz szellemekkel kapcsolatban lévő spiritiszta emberek gyakorolják. Boszorkányság, igézés, ráolvasás, telepátia, hipnózis, szuggerálás, telekinézis, bűvészkedés, kabalázás, babonaság, feketemágia, fehérmágia, woodoo varázslás, sátánimádás, transzcendentális technikákat alkalmazók, jóga, szellemi alapú küzdősportok, karate, kung-fu.

Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok, Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. (2.Móz.7:11)

Varázsló asszonyt ne hagyj életben! (2.Móz.22:17)

Ne egyetek vértartalmút, ne varázsoljatok és ne bűvészkedjetek. (3.Móz.19:26)

Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti! Ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! (5.Móz.18:10)

Saul pedig a varázslókat és jövendőmondókat kiirtá a földről. (1.Sám.28:3)

Békés-e a szándékod, Jéhú? De ő így felelt: Hogy lehetne békés, amíg anyádnak, Jezábelnek paráznasága és sok varázsolgatása tart?! (2.Kir.9:22)

A csalók jeleit semmivé teszem, a varázslókat pedig bolondokká. (Ézs.44:25)

Pedig megéred mindkettőt hirtelen, egyetlen napon rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsige! (Ézs.47:9)

Fegyver lesz az ő varázslóin, és megbolondulnak. (Jer.50:36)

De a házibálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. (Zak.10:2)

A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek,… akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. (Gal.5:19)

A hívők körében varázslás bűnének számít az Isten Igéje iránti engedetlenség is !!!

Többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok javánál. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás bűne, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. (1.Sám.15:22)

 (Nota Bene: A manipulálás is a varázslás egyik formája. Létezik értelmi, érzelmi és testi (szexuális) varázslás is. Értelmi: Ha valaki a nagyobb tudásával vagy annak látszatával erőszakosan és károsan uralkodik valakin, állandó kisebbségi érzést hozva létre benne. Érzelmi: Ha valaki az iránta érzett vonzalmat kihasználva, megalázó módon elnyom valakit, vagy annak kárára uralkodik rajta. Testi: Ha valaki az iránta vagy testi bájai iránt érzett testi vonzalommal visszaélve, gonosz és önző módon uralkodik valakin, kihasználja azt. Lásd: Jezabel 2.Kir.9:30)

 

 

HAMIS PRÓFÁTASÁG

Jövőlátás és mondás más (nem Istentől való) szellemek vagy lelkek által.

Különböző technikákat alkalmazó jósok, kártyavetők, ingázók, pszichoteszt készítők, kézírásmagyarázók, álomfejtők, szellemidézők, bioritmust használók, irodalmi vagy filmes sci-fi jövőzíziók szerzői, ólomöntők, horoszkópot használók, szellemi mesterek és tanácsadók, asztrológusok.

Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. (5.Móz.18:10)

Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, hiábavaló varázsigéket és maguk koholta csalárdságot prófétálnak nekik. Azért így szól az ÚR ezekről a prófétákról: Az én nevemben prófétálnak, pedig én nem küldtem őket! Mégis ezt mondogatják: Nem lesz ebben az országban fegyver és éhínség! De majd ezeknek a prófétáknak fegyver és éhínség miatt lesz végük. (Jer.14:14)

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. (Mt.7:15)

Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. (Mt.24:11)

Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. (Mt.24:24)

Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten Szellemét erről ismeritek meg: amelyik szellem vallja, hogy Jézus Krisztus eljött testben, az Istentől van. (1.Jn.4:1)

 

 

KÖZÖNSÉGES CSALÁSOK

Az emberek becsapása, tévútra vezetése hazug beszéd, cselekedet, és propaganda, tehát az igazság elferdítése által.

Politikusok, korrupt bírók és rendőrök, sikkasztók, zsarolók.

Ezután előállt ama Galileus Júdás (az összeírás idején) és sok népet maga után csábított. Ő is elveszett; és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. (Csel.5:37)

Az igazak gondolatai igazak; az istentagadók tanácsa csalás. (Péld.12:4)

Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres csalással, amely emberi hagyományokhoz és a világ elemeihez, nem pedig a Krisztushoz alkalmazkodnak. (Kol.2:8)

 

 

KÉPMUTATÁS

Az emberek becsapása hazug viselkedéssel, a valódi jellemről és tulajdonságokról mutatott hamis képpel.

Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól, mert nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződne, és olyan titok, amely ki ne tudódna. (Lk.12:1)

Sőt az lesz nékem segítségül, hogy képmutató nem juthat elébe. (Jób.13:16)

Mert a képmutató házanépe meddő. (Jób.15:34)

Az istentelenek vígassága rövid ideig tart, és a képmutató öröme egy szempillantásig. (Jób.20:5)

A szeretetetek ne legyen képmutató. (Róm.12:9)

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan szellemi tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel ízelítőt kaptatok arról, hogy jóságos az Úr. (1.Pt.2:1)

 

 

LOPÁS

Más tulajdonának jogtalan birtokba vagy használatbavétele.

Tolvajok, bankrablók, szellemi termékek jogtalan használói.

Ne lopj! (2.Móz.20:15)

Ha valaki embert rabol el, akár eladta már, akár még nála van, halállal bűnhődjék. (2.Móz.21:16)

Aki a tolvajjal tart, önmaga ellensége. (Péld.29:24)

Vezetőid megátalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajhász. (Ézs.1:23)

Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. (Mt.15:19)

Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat! (Mt.19:18)

Sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. (1.Kor.6:10)

 

 

ROSSZ TANÁCSADÁS

Az emberek becsapása hamis tanácsok által, melyek nélkülözik mind Isten igéjének bölcsességét, mind a megélt, igaz emberi tapasztalatokat.

Egyes szichoanalitikusok, ügyvédek, politikusok.

Az Úr ezt mondta nekem: Emberfia! Ezek azok a férfiak, akik álnok terveket szőnek, és rossz tanácsokat adnak ebben a városban. (Ez.11:2)

Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől. (Zsolt.64:3)

A tanácsadókat fogságra viszi. (Jób.12:17)

A bűnös tanácsoktól távol tartom magam! (Jób.21:16)

Boldog ember az, a ki nem cselekszik a gonoszok tanácsa szerint, bűnösök útján meg nem jár, és a csúfolódók székében nem ül. (Zsolt.1:1)

 

 

VISZÁLYKELTÉS

Személyek vagy csoportok közötti gyűlöletkeltés, azok megosztása valamilyen elvi vagy gyakorlati megkülönböztetés alapján.

Fajgyűlölet és rasszizmus minden fajtája, gyűlölködő vallási szakadárok, egymás ellen tanító prédikátorok, pletykálkodók.

Gyűlölöm a pártoskodókat, semmi közöm hozzájuk! (Zsolt.101:3)

Félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek. (2.Kor.12:20)

 

 

HAMISÍTÁS

Valamely eredeti személy, tárgy vagy szellemi termék másolattal való behelyettesítése.

Pénzhamisítók, alkimisták, sarlatánok, dezinformáló újságírók, egyéb szélhámosok.

Pártütők a bűnösök, már amikor a világra jönnek, tévelygők a hazugok, amint megszületnek. (Zsolt.58:4)

 

 

***  

 

 

3/3.ÁRULÁS

Valamely személyhez, közösséghez vagy igazsághoz kapcsolódó szoros viszony bensőséges titkainak gonosz kibeszélése, elpártolás és szembefordulás azzal.

 

 

ROKONSÁGÁT ELÁRULÓ

Gyermekeiket eltaszítók vagy megrontók, rokongyilkosok, házasságtörők.

 

 

HAZÁJÁT ELÁRULÓ

Hazájuk érdekeit más nemzetbéli személy(ek)nek vagy érdekcsoport(ok)nak átjátszó magánszemély, politikus vagy gazdasági szakember.

 

 

BARÁTAIT ELÁRULÓ

Baráthoz fűződő, szoros viszony bensőséges titkainak kibeszélése, elpártolás és szembefordulás vele.

(Nota Bene: Már ebben az életben sújos démoni elnyomás vagy akár megszállottság lehet a következménye!)

 

 

JÓTEVŐJÉT VAGY ISTENT ELÁRULÓ

!!! A létező legsúlyosabb bűn !!!

(Nota Bene: Dante és más szerzők szerint a pokolban a Sátán személyesen kínozza őket.)

 

 

***