Tanítások

Bűn

Szellem-Lélek-Test

SZUPEREGO kontra LÉLEK

Kempis Tamás: Krisztus követése!

A biblikus egyház

Isten hangja

A vezetés

 

 ***

 Isten Tanítása

Az Élet Örök Szabadegyeteme

 

A tanítás célja: a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet. (1.Tim.1:5)

 ***

A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából. (Róm.10:17)

***

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az összes tanítással is, amely Istennek szájából származik. (Mt.4:4)

***

Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: Ha kitartotok tanításomban, valóban a tanítványaim lesztek. (Jn.8:31)

***

Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz!!! Aki nem ezt vallja, annak nincs hajnala!!! (Iz.8:20)

***

Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált soha. (Jn.8:51)

***

A keresztről szóló tanítás bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk - akik üdvözülünk - Istennek ereje. (1.Kor.1:18)

 ***

 Jézus így felelt nekik: Tanításom nem tőlem való, hanem attól, aki küldött. Aki készen van rá, hogy teljesítse (az Ő) akaratát, meggyőződhet róla, Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek. (Jn.7:16)

 ***

Aki hallgatja tanításomat, de nem tartja meg, én azt nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem, hanem hogy megváltsam a világot. Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. (Jn.12:47)

***

Aki hallgatja tanításomat, de nem váltja tettekre; az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. (Mt.7:26)

 ***

 Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Ő hozzá megyünk és nála fogunk lakni. (Jn.14:23)

 ***

Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. (Jn.15:3)

***

Ha bennem maradtok, és a tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. (Jn.15:7)

 ***

Esőként permetezzen tanításom, harmatként hulljon a szavam. Mint a zápor a sarjadó fűre, a záporeső a szikkadt gyepre. (M.Törv.32:2)

 ***

Hogyan tarthatja tisztán az ifjú az útjait!? Ha követi tanításodat. (119.Zsolt:9)

 ***

Mert a parancs lámpás, a tanítás fény, életre vivő út az intelem s a feddés. (Péld.6:23)

 ***

Aki megveti a tanítást elpusztul, a parancs tisztelője sértetlen marad. (Péld.13:13)

 ***

 A bölcs tanítása az élet forrása; a halál hálójának elkerülésére. (Péld.13:14)

 ***

Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása. (Iz.2:3)

***

A pap ajkának kell ugyanis a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe ő. (Mal.2:7)

 ***

Akkor megértették, hogy nem a kenyér kovászától óvta őket, hanem a farizeusok tanításától. (Mt.16:12)

 ***

 Aki szégyell engem és tanításomat ez előtt a házasságtörő, bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. (Mk.8:38)

***

Tanítása mindenkit ámulatba ejtett, mert szavának hatalma volt. (Lk.4:32)

 ***

Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. (Jn.6:68)

 ***

Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. (Jn.17:14)

 ***

Szenteld meg őket az igazság által; mert a Te tanításod igazság. (Jn.17:17)

 ***

Péter még be sem fejezte a beszédet, s a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. (Ap.Csel.10:44)

 ***

Amikor a helytartó látta az esetet, hívő lett, mert egészen lenyűgözte az Úr tanítása. (Ap.Csel.13:12)

 ***

Tanításom és igehirdetésem nem a bölcsesség magával ragadó szavaiból állt, hanem a szellem és az erő kifejeződéséből, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Istennek ereje legyen az alapja. (1.Kor.2:4)

 ***

Mi nem tartozunk azok közé, akik Isten tanításával nyerészkednek, hanem őszintén - mintegy az Istenből- beszélünk, az Isten színe előtt Krisztusban. (2.Kor.2:17)

***

Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. (Kol.2:8)

 ***

Ha valaki nem engedelmeskedne e levélben adott tanításnak, azt jegyezzétek meg, és kerüljétek a társaságát, hogy észre térjen. (2.Tessz.3:14)

 ***

Az asszony csöndben, engedelmes lélekkel hallgassa a tanítást. Azt nem engedem meg, hogy asszony tanítson, sem azt, hogy a férfin uralkodjon; inkább viselkedjen csendesen. A teremtésben is Ádám volt az első, Éva utána következett. Ádámot nem vezették félre, de az asszony hagyta, hogy félrevezessék, s bűnbe esett. Ennek ellenére üdvözül, ha vállalja a gyermeknevelést, kitart a hitben, a szeretetben, a tisztességben s a szegénységben is. (1.Tim.2:11)

 ***

A püspöknek azonban feddhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, mértéktartónak, vendégszeretőnek és a tanításra rátermettnek kell lennie. (1.Tim.3:2)

 ***

Minden írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészült legyen. (2.Tim.3:16)

 ***

Mert eljön az az idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem inkább saját ízlésük szerint keresnek maguknak tanítókat, hogy a fülüket izgassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. (2.Tim.4:3)

 ***

Te ellenben azt hirdesd, ami az üdvözítő tanításnak felel meg! (Tit.2:1)

 ***

Azt ugyanis, aki egyszer már részesült a világosságban, megízlelte az égi ajándékot, megkapta a Szentlelket, felfogta az Isten tanítását, és megtapasztalta az eljövendő élet erőit, aztán mégis elpártol, lehetetlen újra bűnbánatra indítani. Hiszen ha rajta áll, újra keresztre feszíti az Isten Fiát, és csúfot űz belőle. (Zsid.6:4)

 ***

A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben becsapjátok magatokat. Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a természettől kapott arcát tükörben nézegeti. Megnézi magát, aztán odébb megy, s nyomban elfelejti, milyen is volt az. (Jak.1:22)

 ***

Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr beszéde örökre megmarad. Ez pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek. (1.Pét.1:24)

***

Nektek, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik. A hitetlenekre pedig ez vonatkozik: Az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett, a botlás köve és a botrány kősziklája. Megbotlanak rajta, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. (1.Pét.2:7)

 ***

Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk (nincs bűnünk), hazugnak tüntetjük fel Őt, és a tanítása nincs bennünk. (1.Jn.1:10)

 ***

De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletessé lett. (1.Jn. 2:5)

 ***

Aki nem marad meg Krisztus tanításában, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja. (2.Jn.1:9)

 ***

Ismerem tetteidet. Ajtót nyitottam előtted, senki nem tudja bezárni. Bár nincs sok erőd, mégis megtartottad tanításomat, és nem tagadtad meg a nevemet. Hozok néhányat a sátán zsinagógájából, olyanokat, akik zsidónak mondják magukat, noha nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, boruljanak lábad elé, és tudják meg, hogy téged szerettelek. Mivel megtartottad a kitartásra vonatkozó tanításomat, én is meg foglak szabadítani a megpróbáltatás órájától, amely az egész világot eléri, hogy próbára tegye a föld lakóit. (Jel.3:8)

 

***