Magyarország

Krisztusi és Nemzeti

Magyarország

magyarorszag

Egyre nagyobb méreteket ölt a MAGYAR NEMZET lelki és egzisztenciális megosztottsága, széttagoltsága! Ez egy ördögi terv része, amelyet természetesen nem személyesen végez, hanem az általa inspirált emberek, politikai erők, és a tevékenységeikből fakadó következő folyamatok révén:

 

- Idegen érdekek képviselete és érvényesítése hazánkban és az Európa Parlamentben.

 

- A gazdaság tönkretétele, az államkincstár kifosztása a hazai balliberálisok telhetetlensége és tehetetlensége által.

 

- A terjedő ateizmus és erkölcsi szabadelvűség közösségromboló hatása.

Amennyiben ezt a folyamatot meg nem fordítjuk, beteljesedhet Antall József már-már prófétai erővel bíró aggodalma, amikor így nyilatkozott: „Magyarország vagy keresztény lesz, vagy nem lesz (többé).” Azaz megszűnik, mint sajátos, kollektív lelki identitás.

 

1. TERÜLETI széttagoltság okai: Az ország feldarabolása a Trianoni „békepaktum”-mal.  Idegen érdekek képviselete és érvényesítése a nagypolitikában, elsősorban a balliberális pártok által.

 

2. LELKI széttagoltság okai: „Pártoskodás”, azaz a hazai közélet egyéni és csoportérdekekre való széthullása. „Mert a testnek (a test törvényének) cselekedetei nyilvánvalóak. Úgymint: Tévelygés, tisztátalanság, homoszexualitás, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, egymással versengés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tékozlás és ezekhez hasonlók.” (Gal.5:18) Bár a hazai politikai élet némely nemzeti képviselőjében felfedezhető a jószándék is, de megtéretlen emberekként ők is alá vannak vetve a test, azaz a testies, önző gondolkozás törvényének. Így legtöbbször még az ő tevékenységük is a további széttagoltságot növeli.

 

3. ANYAGI (életszínvonal és életminőségi) széttagoltság okai: A gazdaság három választási cikluson keresztül tartó tönkretétele, az államkincstár kifosztása a hazai balliberális politikai erők telhetetlensége és tehetetlensége, valamint a terjedő ateizmus és szabadelvűség révén megvalósult erkölcsi romlás által. A bűn terjedésének és lélekromboló hatásának révén pedig nem csak az anyagi létünk, hanem a kulturális és szellemi életünk színvonala is óriási mértékben zuhant. A bűn természete ugyanis, hogy szellemileg leépít, igénytelenné, felületes gondolkodásúvá tesz.

 

Meggyőződésem szerint a nemzet feltámadása az EGYHÁZ kezében van. De melyik és milyen Egyház kezében? Mert jelenlegi szellemi állapotában egyik sem alkalmas erre, hiszen ugyanaz a tagozódás, pártoskodó elkülönülés jellemző rájuk, mint a hazai politikai élet szereplőire.

A lehetőség megvan rá, hogy bármelyikben megkezdődjék a megújulás! Néhány elkötelezett egyházi „miniszterre”, azaz szolgára van csak szükség. Az írás így szól a Krisztusi egységről és annak következményeiről: „Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben (egységben) élnek az Atyafiak! Olyan az, mint a drága olajkenet a fejen, amely lecsordul a szakállra. …Kizárólag oda küld áldást az Úr, és életet minden korban!” (133. Zsoltár) Ez az üzenet nekünk szól. Egyetlen esélye Magyarországnak, a teljes Egyház (Krisztus Teste) bűnbánata és egységre való törekvése; hogy végre hitelesen hirdethesse a Krisztust, és megtérjenek az emberek! Ha nem, akkor az Egyházakat is lesöpri Isten a történelem színpadáról, és világunk egy új, szinkretista vallás, a New-Age szellemének fogságába kerül! Tehát Isten megoldási javaslata, az egység. „Viseljétek el egymást szeretetben! Törekedjetek rá, hogy a békesség kötelékével fenntartsátok a lelki egységet! Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy elhívásotok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a Hit, egy a Keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van.” (Ef.4:2) Ha lesz nemzeti újjászületés, talán ez lehetne a KRISZTUSI-MAGYARORSZÁG szellemi alapköve. Először azonban Krisztusivá kell válni ahhoz, hogy Istentől – ajándékképpen – visszakapjuk tiszta magyar identitásunkat (egészséges magyarságtudatunkat) és helyes önértékelésünket. Fordítva, vagy Jézus Krisztus segítsége nélkül nem fog menni, sőt veszélyes! Az csak szélsőséges nacionalizmushoz és sovinizmushoz vezethet! Az ördög pedig az országunkat körülvevő, területeinket kisajátító nemzetek által ezt szorgalmazza! Csak arra vár, hogy ürügyet szolgáltassunk neki hazánk teljes leigázásához, megsemmisítéséhez! Ezért kell elutasítanunk a szélsőjobboldali politika erőszakos, militáns elképzeléseit!

Nekünk ISTEN ORSZÁGÁT először a szíveinkben kell megalapítanunk, lelki-szellemi síkon kiformálnunk, hogy visszanyerhessük „magyarságunkat”. Mert magyarnak lenni nem csak egy nemzeti elkötelezettség, hanem erkölcsi nemességet, példamutatást, Jézus Krisztusban való teljes hitet, bizalmat kell jelentsen. Hiszem, hogy ahogyan az Ószövetség idején elhívta erre a Mennyei Atya Izrael népét - akiknek csak egy töredéke és csak rövid időszakokra tudta ezt megvalósítani - úgy hívja most el erre az Újszövetségben a Magyarságot! Tudom, hogy jelenlegi állapotunkban ez lehetetlennek tűnik, de az Úr így bíztat: „Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem! Mert az Istennek minden lehetséges!” (Márk.10:27) Tehát, nem emberi erővel, és főleg nem erőszakkal fog megvalósulni Isten terve! „Az Úr igéje ezt mondja Zerub-Bábelnek: Nem hatalomgyakorlás által és nem erőszakkal, hanem az én Szellememmel (Szentlelkemmel)!” (Zak.4:6)

 

Mondja rá a Lélek: ÁMEN!

Mondja rá mindenki, aki Istent szereti: ÁMEN!

Mondja rá minden Magyar: ÁMEN!