!!! VÁLASSZATOK !!!

 

(És az olvasottak után válaszoljátok meg magatok a kérdést: "Szabad-e egy kereszténynek politikával foglalkoznia, politikai állásfoglalást tennie?")

***

Kié legyen az irányítás?

Babilontól fogva - mióta nemzetek léteznek a földön - mindig problémát jelentett, ki álljon a nemzeti közösségek élén, ki tartsa össze, ki vezesse azokat. Jelentkezők is mindig akadtak, akik eleinte a saját szilárd meggyőződésük alapján, manapság pedig leggyakrabban a saját érdekeik szerint kívánják vezetni a népüket. Egyre kevesebb azoknak a vezetőknek és közembereknek a száma, akik valamiféle stabil világnézeti és erkölcsi alapon élnek és vezetnek. A Szentírásban, Dániel Könyvében maga Isten jelzi előre ezt a folyamatot. A világbirodalmakat vezető hatalmakat, egy uralkodót ábrázoló, gigantikus méretű szoborral szimbolizálja. A magyarázat fölülről lefelé, az aranyból készült fejjel kezdődik.

1.Az arany fej az egek magasságában kezdődik, ami az uralkodás erős szellemi hátterére, jellegére utal. Az arany az első világbirodalom, az Asszír-Babiloni uralom által képviselt és megvalósított isteni értékek jelképe.

 

2.A mellkas és a karok ezüstből voltak. A korabeli felfogás szerint a mellkas a lélek lakhelye. Ennek alapján ez az uralmi rendszer már labilisabb, mert a vezetés sok bizonytalan érzelmi effektust is tartalmaz. De mint ezüst, még komoly értékeket képvisel. Ez a Méd-Perzsa birodalomra utal.

 

3.A has és az ágyék rézből készült. A has a testi szükségletekre, az ágyék pedig kifejezetten a szexuális vágyra utal. Ebben az uralmi és közéleti rendszerben a vezetőkre és vezetettekre a testi és szexuális vágyaik elhatalmasodása a legjellemzőbb. A réz az erkölcsi, szellemi értékek igen csekély jelenlétére utal. A Görög-Makedón birodalom idején volt a test és Érósz (erotika = testi szerelem) legnagyobb kultusza.

 

4.A lábszárak vasból készültek, mely a Német-Római Birodalomra utal. A vas erős ugyan, de teljesen hétköznapi értéket képvisel.

 

5.A fejtől, azaz a szellemi értékektől legmesszebb azonban a vas és cserép lábfejek vannak. A két lábfej az Egyesült Államokat és az Európai Uniót jelképezi. Anyagát tekintve nem homogén, ezért gyengébb és törékenyebb a többinél. Hordozott erkölcsi tartalmát és multi-kulturális jellegét tekintve alulmúlja az összes előző nagyhatalmi rendet. A vas ugyanis nem képes szervesen elegyedni a cseréppel.

A történelmi panoráma végén egy hirtelen és váratlanul lezuhanó Kőszikla megsemmisíti a szobrot. A kőszikla pedig Jézus Krisztus személyére, visszajövetelére, és tökéletes, igazságos, örök uralmi rendszerének megalapítására utal.

Mindaddig, amíg Isten Országa megvalósul, emberi kormányzatok vezetése alatt kell élnünk! De mivel vannak a tiszta, örök rendet és értékeket kevésbé és jobban képviselő vezetők; minden hívő és minden erkölcsi alapon gondolkodó embernek el kell köteleznie magát valamely személy vagy csoport vezetése mellett!

„Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni! Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe továbbra is az Urat fogjuk szolgálni!” (Józsué.24:15)

A hívők természetesen hazánkban is „kettős állampolgárok”. Mint megtért, Krisztusi Emberek szellemi értelemben „Isten Természetfeletti Országának” tagjai a Szentlélek összetartó hálózata által. Ugyanakkor, mint testi-lelki valóságukban egy konkrét fizikai térben élők, magyar állampolgárok. Mi döntöttünk egyszer, hogy Jézus Krisztus mellett voksolunk. Új választás ebben az ügyben nem lesz, mert az Ő uralma örökkévaló. De mint magyaroknak, akiknek az életére közvetlen hatással van a természetes közeg, amiben élünk, foglalkoznunk kell a földi létünk aktuális, helyi problémáival is.

 

Kit, vagy mit válasszunk?

 

Ha Isten akarata szerint szeretnénk dönteni, meg kell vizsgálnunk ki, mit képvisel. Vigyázzunk, teljesen lényegtelen, ki mit ígér! Aki kizárólag az ígéretek alapján dönt, az valószínűleg szilárd szellemi alapok nélkül, leginkább anyagi természetű érdekei alapján éli az életét. Az ilyen ember gyakorlatilag eladja a szavazatát és a jövőjét. Ráadásul balga is, mert mindezt csak bizonytalan megvalósulású ígéretekért teszi. Mert vannak, akik a hatalom megtartásáért eleve hazudnak, ahogy eddig is tették; és vannak, akiknek valóban szándékában is áll az ígéreteik beteljesítése, még akkor is, ha időnként nem adatik meg nekik a megvalósításhoz szükséges tárgyi, eszközi feltétel. Mégis nagyságrendi különbség van hazánkban a politikai jobb és baloldal szellemisége, céljai és szándékai között!

-       Baloldal (hazánkban álbaloldal): Megalakulása és történelme alapján megállapíthatjuk, hogy a baloldal általános jellemzője a Dialektikus és Történelmi Materialista filozófián alapuló, ateista (Istentagadó) és liberális (szabadelvű) szellemiség! Közösségi identitásuk szerint internacionalisták. Elsődleges céljuk a globalizáció, a nagytőke uralmának megvalósítása. Legfőbb szándékuk, hatalmuk minden áron való megtartása jogszabály és törvénymódosítások, valamint karhatalmi (de akár katonai) erők bevetésével is. A legnagyobb kárt azonban a tiszta erkölcsöket fellazító, tönkretevő liberális gondolkozás népszerűsítésével okozzák! "Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok!" (Máté 7:12)

 

 

-       Mérsékelt jobboldal (jobb-közép): Eredetét tekintve a jobboldal mögött tradicionális értékeket képviselő humanista és vallásos szellemiség fedezhető fel. Közösségi önazonosságuk alapján a nemzeti egységet és öntudatot képviselik. Elsődleges céljuk a nemzet lelki, anyagi felemelkedése, az önállóság és sajátos kultúra megőrzése. Legjobbjaik a vezetést valóban hazájuk szolgálatnak tekintik. Tökéletlen emberi mivoltukból fakadóan azonban hibák itt is előfordulnak. Az isteni mércével mért különbség azonban nagyságrendileg is számottevő!

 

Bábeli globalizmus, vagy Nemzeti lét ?!?

 

Isten eredeti terve a következő volt: (1.Mózes1:28) Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Tehát Isten akarata föld benépesítése volt. Mit tett ezzel szemben az első földi uralkodó? (Ter.10:8) Kús nemzette Nimródot. Ő volt az első uralkodó a földön. (Más fordításban: „Elkezdett hatalmaskodni a földön.” Azaz először ő gyakorolt elnyomó uralmat a földön.) Nagy vadász volt ő az Úr előtt. Innen ered a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród. Tehát Babilon első ura volt, aki az ellenszegülése miatt az Antikrisztus első előképe lett a Szentírásban. Lázadását így jegyezték fel: (Ter.10:32): Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. (Más fordítás szerint: “Egyféle beszéde volt”. Azaz még nyelvjárások vagy tájszólás jellegű különbségek sem voltak.) Amikor keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla építőkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Aztán így szóltak: „Rajta, építsünk várost és olyan tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk hírnevet magunknak, és szét ne szóródjunk a földön!” Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: „Nézzétek, egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. És ez csak a kezdete a tevékenységüknek. Később már semmi sem akadályozza meg, hogy megvalósítsák, amit elgondolnak. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” Amint ez megtörtént, abba kellett hagyniuk a város építését, mert kommunikáció hiányában nem tudták tovább szervezni az építkezést. Az Úr tehát mégiscsak szétszórta őket az egész földön. Ezért nevezték azt a helyet Bábelnek. Jelentése: keveredettség, zűr-zavar.
Tehát a nemzeti nyelvek kiosztása által a nemzetek kialakulása és területi elkülönülése Isten akaratából valósult meg. Így az ennek következtében kialakuló nemzeti kultúrák és a népek nemzetállami státusza is a Teremtő Istentől ered. Ettől eltérő utasítást máig sem adott. Ezért minden olyan egyesítési törekvés, amely a nemzeti kultúrák elsorvadásával és az önrendelkezés azonnali, vagy fokozatos felszámolásával jár, Istenellenes, Antikrisztusi folyamat. Ez nem a Krisztusban való szellemi egység keresése ellen szól, hanem, hogy azt nemzetek egyesítésével helyettesítsék, a világ jelenlegi általános erkölcsi állapotát megvalósító gonosz szellemek uralma alatt. Mert ez a folyamat a próféták által előre jelzett BIG BROTHER-i TOTÁLIS KONTROLL-hoz vezet, az Antikrisztus világuralma által.

Nekünk tehát, Jézus Krisztus Országának megvalósulásáig Isten eredeti, máig is érvényes terve szerint kell élnünk, a magunk nemzeti keretein belül, minden állampolgár jólétének és boldogságának elősegítésén munkálkodva. Ezért támogatni az ilyen irányú törekvéseket nem csak szabad, hanem erkölcsi kötelességünk is, mellyel el kell majd számolnunk a mi Urunk, Jézus Krisztus előtt! Ahogy az Ő igéje mondja: „Akinek lehetősége van jót cselekedni, de nem teszi meg; bűne az annak!”

 

A kereszténység végső voksa: Egység a Krisztusban

 

Nekünk, Krisztusiaknak jószándékkal és megértéssel ellenőriznünk kell a keresztény-polgári kormány működését, és szeretetteli kritikával segíteni kell munkájukat. Fel kell hívni a figyelmet a hibákra, vagy tévedésekre! Mert ők is csak emberek, akik hibázhatnak, és sokuk felé van egy üzenetünk, amit hirdetnünk kell. Így szól: Térjetek meg, mert közel van Isten Országának megvalósulása! Mert Isten is felajánl egy keskenyebb egyesítési utat a Szentlélek által. Ez az út a bűneink elhagyásán, Isten felé forduláson, Jézus Krisztus megismerésén és követésén, tiszta életen keresztül vezet egy MINDENKI SZÁMÁRA előnyös és végérvényes egység felé!

Milyen szép, és milyen gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint amikor a drága olaj lecsordul a fejről a szakállra, Áron szakállára, amely köntöse gallérjáig ér. Olyan ez, mint a Hermón harmatja, amely leszáll Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást, és életet minden korban! (133.Zsoltár)

ÁMEN